Випуск 3 (2022)

Автор | 13 Січня, 2023


Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2022, Вип. 3

 

[Титул]
[Зміст] 5-10

 

Ілішова О. [Психолого-педагогічні умови формування усвідомленого батьківства молоді] {Psychological and pedagogical conditions for the formation of conscious parenting of the youth} 11-18

Мороз-Рекотова Л. [Вирішення управлінської задачі як ефективна форма «Open Paper Exam»] {Solving the administrative problem as an effective form «Open Paper Exam»} 19-31

Остенда А. [Програми академічної мобільності як механізм реалізації процесу інтернаціоналізації вищої освіти Польщі] {Academic mobility programs as a mechanism for implementation of the internationalization process of Polish higher education} 32-48

Пасько О., Бондаренко Н. [Навчальне проєктування: принципи, задачі, моделі] {Ducational design: principles, problems, models} 49-59

Пеліова Я., Несторенко Т., Самойленко О., Матвійчук-Юдіна О. [Світові тенденції розвитку освітніх систем] {Global trends of educational systems development} 60-69

Литв’яков М. [Основні напрями корекції емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями опорно-рухового апарату засобами плавання] {Main directions of correction of emotional and volitional sphere of children with disorders of the musculoskeletal system by means of swimming} 70-79

Мицик Г., Гусак А., Черепанова А. [Щодо формування у здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта практичних навичок організації корекційнорозвиткової роботи під час дистанційного навчання] {About developing of students of specialty 016 Special education practical skills in the organization of correctional and developmental work during distance education} 80-91

Мицик Г., Попова А., Богданова М. [Використання гейміфікації в системі соціальнопсихологічної адаптації підлітків-вимушених переселенців] {The use of gamification in the system of social and psychological forcibly displaced teenagers’ adaptation} 92-103

Петровська К., Тургенєва А. [Особливості розвитку медіаторської компетентності майбутнього фахівця в галузі соціальної роботи] {Features of the development of the mediation competence of the future specialist in the field of social work} 104-111

Серпутько Г. [Порівняльний аналіз сучасних підручників, виданих в Україні, для здобувачів освіти молодшого, середнього та старшого шкільного віку із порушеннями зору] { Comparative analysis of modern textbooks for visually impaired persons receiving primary, secondary and senior education, published in Ukraine} 112-121

Солдатова А., Ревуцька О., Малуєва Т. [Попередження порушень писемного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку] {Prevention of written language disorders in preschool children with intellectual disability} 122-136

Козинець О., Градусова М. [Писанкарство як метод розвитку навичок письма та мовлення у дітей молодшого шкільного віку] {Easter writing as a method of developing writing and speaking skills in children of younger school age} 137-145

Омеляненко А. [Розвиток емоційних компонентів у міжособистісному спілкуванні дітей дошкільного віку] {Development of emotional components in interpersonal communication of preschool children} 146-154

Богданова М., Богданова М. [Формування ціннісних орієнтацій учнів під час проведення позакласного заходу «#Me Too. Не бійся говорити про насилля!» з іноземної мови (англійська) в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти] {Formation of value orientations of students during the extracurricular event «#Me Too. Don’t be afraid to talk about violence!» in foreign language (english) in 10-11 grades of general secondary education institutions} 155-163

Бондаренко В. [Сутнісна характеристика уявлень про нанотехнології здобувачів загальної середньої освіти] {Essential characteristics of the ideas about nanotechnologies of general secondary education students} 164-171

Onyshchenko S. [New information technologies in the conditions of distance education] {New information technologies in the conditions of distance education} 172-178

Сергієнко С. [Аналіз методів навчання музичному мистецтву в парадигмі конструктивістського підходу] {Analysis of musical art teaching methods in the paradigm of the constructivist approach} 179-188

Сергієнко С. [Роль уроків музичного мистецтва у розвитку когнітивної сфери учнів] {The role of music lessons in the cognitive development of pupils} 189-195

Школа О. [Методичні особливості узагальнення знань школярів про фундаментальні фізичні принципи] {Methodological features of generalizing knowledge of school students about fundamental physical principles} 196-204

Ясточкіна І. [Перша психологічна допомога дітям та підліткам] {First psychological aid for children and adolescents} 205-214

Акмен В., Сорокіна С., Сорокіна В. [Інноваційні впровадження при читанні фахових дисциплін технічного та правового спрямування як необхідність сучасності і прояв творчості викладачів] {Innovative implementations, in reading professional disciplines of technical and legal direction, as a necessity of modernity and manifestation of teachers’ creativity} 215-224

Алєксєєва Г., Горбатюк Л., Кравченко Н., Чуприна Г., Смоліна І. [Застосування методу групової дискусії при викладанні інформатичних дисциплін у закладах професійної освіти] {Application of the group discussion method in the teaching of informatics disciplines in professional education institutions} 225-236

Бардус І., Ковачов С., Богданов І., Сичікова Я. [Професійна компетентність фахівця у галузі наноматеріалознавства зі створення інноваційних наноструктур на поверхні напівпровідників] {Professional competence of a specialist in the field of nanomaterial science to create innovative nanostructures on the surface of semiconductors} 237-248

Герасименко Ю. [Формування іншомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців] {Developing foreign language lexical competence among future specialists} 249-255

Гончар Г. [Мотиваційний фактор як невід’ємна складова під час вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури і спорту] {A motivational factor as an integral component when choosing a future profession in the field of physical culture and sports} 256-266

Горбатюк І. [Особливості проєктного управління у контексті інженерії програмного забезпечення] {Peculiarities of project management in the context of software engineering} 267-274

Гутор Н. [Особливості підготовки лікарівстоматологів-хірургів в умовах військового стану] {Features of training doctors-dentists-surgeons under the conditions of the martial state} 275-284

Дерябіна Ю., Кравченко Н. [Застосування інтерактивних онлайн-дошок при викладанні математичних дисциплін у закладах вищої освіти] {The use of interactive online boards in the teaching of mathematical disciplines in institutions of higher education} 285-296

Клєба А., Тупиця А. [Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі] {Preparation of future primary education teachers for the application of interactive technologies in education processes} 297-306

Короваєва Б., Паришкура Ю., Томіч Л. [Організаційно-методичні засади у розробці сценарію свята для майбутніх фахівців фітнесу та рекреаціїї] {Organizational and methodological principles in developing a holiday scenario for future fitness and recreation specialists} 307-313

Красножон О. [Елементи комп’ютерної підтримки навчання математичної логіки] {Elements of computer support learning mathematical logic} 314-322

Кудря О. [Інновації у підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах дистанційного навчання] {Innovations in the training of future teachers technology in the conditions of distance education} 323-331

Нагай І. [Бізнес-комунікацїї з точки зору англійської мови] {Business communications from english language point of view} 332-338

Панченко О. [Граматика англійської мови – тактики поглибленого вивчення у дистанційній формі] {English grammar – tactics of advanced distant learning} 339-347

Пелипенко М., Ножко І., Лагно Д. [Організаційні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України] {Organizational pedagogical conditions for the formation of research competence of future specialists of fire safety of higher educational establishments of SES of Ukraine} 348-360

Петрик К. [Педагогічний тандем у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах змішаного навчання] {Pedagogical tandem in the process of preparing future teachers primary school in conditions of blended education} 361-369

Расторгуєва І., Єфімова А., Хатунцева С., Кара С. [Сучасні реабілітаційні технології у сфері здоров’я] {Modern rehabilitation technologies in the field of health} 370-378

Suima I. [The problem of correlation between manual and automatized assessment of machine translation] {The problem of correlation between manual and automatized assessment of machine translation} 379-388

Шевченко А., Кугай А., Клюцевська А., Гапон А. [Генеза CG мистецтва та візуальної стилістики гри] {Genesis of CG art and visual game style} 389-397

Shkola I., Saliuk B. [Enhancing students’ speaking skills by using digital storytelling in teaching english language at the university] {Enhancing students’ speaking skills by using digital storytelling in teaching english language at the university} 398-405

Шкурко О. [Візуалізація комунікативного процесу під час викладання іноземцям української мови] {Visualization of the communication process during teaching the ukrainian language to foreigners} 406-416