Пакет документів

Бердянський державний педагогічний університет

запрошує до публікації у фаховому збірнику “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”

(наказ МОН України №1081 від 29.09. 2014 року)

 

Журнал індексується:

 • Index Copernicus;
 • CrossRef (усі статті отримують індекс DOI);
 • Google Scholar;
 • Vernadsky National Library of Ukraine;
 • CiteFactor Academic Scientific Journals (USA);
 • Directory of Research Journals Indexing;

 

“Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки” публікується тричі на рік. Наукові матеріали бажано надсилати до 01 квітня, 01 вересня та 01 грудня.

 

 1. Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або російською, або англійською) в електронному варіанті на E-mail: naukabdpu@gmail.com

Основний текст статті містить такі компоненти:

Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

 

 1. Технічне оформлення тексту статті

Поля: нижнє, верхнє, ліве – 2 см; праве – 1,5 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

 

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 • УДК (по лівому краю)
 • DOI (надається редакцією)
 • НАЗВА СТАТТІ (по лівому краю)
 • Ім’я та прізвище автора (по центру)
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
 • Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, orcid автора (по центру) англійською (або українською, якщо стаття англійською) мовою

 

 • УДК (по лівому краю)
 • НАЗВА СТАТТІ (по правому краю)
 • Ім’я та прізвище автора (по центру)
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
 • Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, orcid автора (по центру) мовою статті
 • Анотації та ключові слова українською та англійською мовами (кожна по 2000 знаків із пробілами (230-250 слів)
 • Ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами.
 • текст статті;
 • література (оформлена за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм).
 • References, транслітерована латинськими буквами (APA-стиль)

 

 1. Вимоги до назви статті

 

Назва статті має бути інформаційною, чітко відповідати змісту статті, не містити абревіатур.

 

 1. Вимоги до анотації та ключових слів

 

Анотація – коротка характеристика наукової статті з точки зору її призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей.

 

Анотація виконує такі функції:

дає можливість скласти уявлення про зміст наукової статті, визначити її релевантність назві статті та потребу у зверненні до повного тексту статті;

використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих системах для пошуку інформації.

Анотація має включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, мету роботи та її результати. В анотації вказується, що нового привносить відповідна стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням.

 

Анотація:

включає від 230 до 250 слів (не менше 2000 знаків)

не містить абревіатур

 

Ключові слова:

від 5 до 7 слів;

не містять абревіатур;

подаються у називному відмінку;

розділені комами.

 

 1. 5. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті статті

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Іванова, 2018). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (Іванова, 2018: 125).

У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

 

 1. 6. Вимоги до оформлення списку літератури

 

 1. Література (вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм. Список літератури не нумерувати!
 2. References (вирівнювання по центру) оформлюється згідно стандарту APA. References не нумерувати!
 3. Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови).

У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua

 

 

Порядок подання матеріалів

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно надіслати на електронну адресу naukabdpu@gmail.com:

 • електронну версію наукової статті (10-12 сторінок) (назва файлу: Іванова_стаття;
 • за необхідністю – для осіб, які не мають наукового ступеня, – до статті надається сканована рецензія (фотокопія) (назва файлу: Іванова В.В._рецензія);
 • відомості про автора (назва файлу: Іванова_відомості про автора);
 • копію про оплату публікації після підтвердження про прийняття до друку (назва файлу: Іванова_квитанція).

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у збірнику наукових праць «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка» складає 60 грн. за одну сторінку статті.

Оплата здійснюється поштовим переказом на ім’я Шульженко Анжеліки Сергіївни, за адресою: науковий відділ БДПУ, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, 71112.

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Іванова_квитанція).

 

Увага! Друковані примірники будуть розсилатися Новою поштою за рахунок отримувача. Просимо у відомостях про автора вказати номер мобільного телефону та відділення Нової пошти.

 

Контактний телефон: (06153) 35257.           E-mail: naukabdpu@gmail.com

 

 

Зразок оформлення

 

УДК 123.456:789

DOI 10.31494.2412-9208

 

The history of the development

of distance education in the world

Історія розвитку

дистанційної освіти у світі

Victoria Ivanova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

(Berdiansk State Pedagogical University)

ivanova@gmail.com

orcid.org

Berdyansk State Pedagogical University

street Schmidt, 4

Berdyansk, Zaporizhzhia region, 71100

 

Вікторія Іванова,

кандидат педагогічних наук, доцент

(Бердянський державний педагогічний університет)

ivanova@gmail.com

orcid.org

Бердянський державний педагогічний університет

вул. Шмідта, 4

м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100

 

ABSTRACT

Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами.

Key words: 5-7 слів

 

ТЕКСТ

Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури; Текст (10-12 сторінок, 1,5 інтервал) без анотацій і літератури;

 

Література

Гончарова Т. Жанрові трансформації дискурсу футбольних фанатів: психолінгвістичний підхід / Т.Гончарова // Психолінгвістика. Психолингвистика.Psycholinguistics. – 2017. – Вип. 22(2). – С. 12–27.

Компанцева Л. Лінгвістична експертиза соціальних мереж / Л.Компанцева. – Київ : Агромедіа, 2018. – 318 с.

Плотникова С. Дискурсивные технологииид искурсивное оружие как реали современной информационной эпохи : [коллективная монографія;  под. ред. С. Плотниковой] / С.Плотникова. – Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. – С. 6–39

 

References

Оформлення літератури (APA-стиль)

 

Goncharova, T. (2017). Zhanrovi transformaciyi dyskursu futbolnyx fanativ: psyxolingvistychnyj pidxid [Genre Transformations of the Football Fans Discourse: Psycholinguistic Mechanisms], Psyxolingvistyka – Psycholinguistics, 22(2), 12–27 [in Ukrainian].

Kompantseva, L. (2018). Linhvistychna ekspertyza sotsialnykh merezh [Linguistic Expertise of Social Networks]. Kyiv : Agromedia [in Ukrainian].

Plotnikova, S. (2011) Texnologizaciya diskursa v sovremennom obshhestve: kollektivnaya monografi ya [Discursive Technologies and Discursive Weapons as Realities of the Modern Information Age], (pp.6–39). In S. Plotnikova, (Ed.). Irkutsk : Irkutskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet [in Russian]

АНОТАЦІЯ

Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. Українська анотація на 2000 знаків з пробілами.

Ключові слова: 5-7 слів

 

Автори статей повністю відповідають за достовірність викладених фактів, цитат, посилань. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів.

З повагою редколегія збірника

 

Відомості по автора

Прізвище ім’я по батькові (українською мовою)
Прізвище ім’я (англійською мовою)
Місце роботи, посада (українською мовою)
Адреса місця роботи (українською мовою)
Місце роботи, посада (англійською мовою)
Адреса місця роботи (англійською мовою)
Науковий ступінь, учене звання (українською мовою)
Науковий ступінь, учене звання (англійською мовою)
ORCID (обов’язково!!!!!)  

 

 

Назва статті (українською мовою)
Назва статті (англійською мовою)
Відділення Нової пошти
Телефон
Е-mail