Випуск 3 (2023)

Автор | 26 Грудня, 2023

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2023, Вип. 3

 

[Титул]
[Зміст] 5-11

 

Заболотній О. [Зміст і структура професійної культури викладача] {The content and structure of the teacher’s professional culture} 12-24

Сидорченко Т. [Вплив освіти на розвиток економіки та суспільства] {The impact of education on the development of the economy and society} 25-34

Гуренко О., Медведенко В. [Використання штучного інтелекту в освітньому процесі: норма сьогодення чи виклик академічній доброчесності] {Using artificial intelligence in the educational process: a norm of today or a challenge to academic integrity} 35-56

Дичківська І., Козлюк О., Косарєва О. [Психолого-педагогічні умови подолання тривожності у здобувачів вищої освіти під час воєнного стану] {Psychological and pedagogical conditions of overcoming anxiety in higher education students during martial law} 57-66

Zaytseva N. [Historical background and proposals for the development of bilingual (multilingual) education in Ukraine based on european experience] {Historical background and proposals for the development of bilingual (multilingual) education in Ukraine based on european experience} 67-78

Пінчук І. [Управлінська функція вчителя початкової школи] {Managing function of a primary school teacher} 79-87

Попова А., Цибуляк Н., Лопатіна Г., Сичікова Я. [Академічна свобода в Україні під час війни: виклики університетів окупованих міст та напрями відновлення] {Academic freedom in ukraine during the war: challenges for universities in occupied cities and directions for recovery} 88-107

Черезова І. [Психологічний стан учасників освітнього процесу Бердянського державного педагогічного університету: результати моніторингового дослідження] {The psychological state of participants of the educational process of Berdyansk State Pedagogical University: the results of the monitoring study} 108-117

Бондаренко Н., Пасько О. [Використання мультимедійних технологій як інструменту формування сучасних педагогічних знань у майбутніх фахівців дизайну] {Use of multimedia technologies as a tool for formation of modern pedagogical knowledge in future design specialists} 118-131

Москаленко О. [Створення цифрових освітніх ресурсів у системі підготовки майбутніх учителів математики] {Creation of digital educational resources in the training system of future teachers of mathematics} 132-143

Хоменко В., Алєксєєва Г., Антоненко О., Хоменко В., Хоменко С. [Принципи, методи організації та безкоштовні онлайн сервіси при дистанційному навчанні в умовах воєнного стану в закладі освіти] {Principles, methods of organization, and free online services for remote learning in conditions of military conflict in an educational institution} 144-157

Єгорова К., Кузьменко В. [Надання соціально-реабілітаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах] {Providing social rehabilitation services to persons in difficult life situations} 158-165

Козинець О., Корнєв С. [Клатеринг та заїкання: диференційні ознаки] {Clattering and stuttering: differential signs} 166-175

Малій Н., Дяченко Л., Запорожченко В. [Проблеми та шляхи вирішення проблеми соціалізації дітей шкільного віку з порушенням мовлення] {Problems and ways of solving problems of socialization of school-age children with speech disorders} 176-182

Пархоменко М., Ревуцька О., Самаріна О. [Напрями оптимізації корекційно-розвиткового процесу в логопедичних групах] {Directions for optimization of the corrective-developmental process in speech therapy groups} 183-193

Погребняк В. [Стратегія соціальної адаптації дошкільників з порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти] {Strategie of social adaptation of preschool students with speech disorders in the conditions of inclusive education} 194-202

Кот Н. [Організація олімпійської освіти дітей старшого дошкільного віку] {Organization of olympic education for senior preschool children} 203-219

Куліш І. [Формування довіри дітей до дорослих в умовах війни] {Formation of children’s trust in adults in the conditions of war} 220-230

Лисиця В. [Дистанційне навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку: за і проти] {Distance learning of english for senior preschoolers: pros and cons} 231-239

Лисиця В., Конопля А. [Сучасний стан сформованості іншомовної комунікативної компетентності в дітей дошкільного віку] {Current state of foreign language communicative competence formation in preschoolers} 240-250

Листопад Н. [Педагогічні умови формування у дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації] {Pedagogical conditions for the development of preschool children’s information search skills} 251-263

Лісневська Н. [Казкотерапія як психотерапевтичний метод впливу на психічний стан дітей дошкільного віку] {Faire-tale therapy as psychotherapeutic method of influence on the mental state of preschool children} 264-275

Марєєв Д., Марєєва Т. [Педагогічні умови використання соціальних мереж закладом дошкільної освіти для створення позитивного іміджу] {Pedagogical conditions for the use of social networks by pre-chool education institutions to create a positive image} 276-288

Тітаренко С. [Психологічний супровід готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі] {Psychological support of readiness of older preschool children for school education} 289-297

Литвинов А. [Формування логічного складника предметної математичної компетентності учнів початкових класів] {Project аctіvіtу аs аn effectіve method of formіng key competencіes of junіor schoolchіldren} 298-307

Литвинов А., Данилейко Л. [Проєктна діяльність як ефективний метод формування ключових компетентностей молодших школярів] {Project activity as an effective method of forming junior schoolchildren’s key competencies} 308-319

Мозуль І. [Психолого-педагогічні засади розвитку мислення молодших школярів] {Psychological and pedagogical principles of the development of primary school pupils’ thinking} 320-332

Тихонова А. [Теоретико-методичні засади організації уроків у початкових класах в умовах дистанційного навчання] {Theoretical and methodological principles of organizing the lessons in primary school in the conditions of distance learning} 333-339

Чемоніна Л. [Особливості застосування арт-педагогічних технологій на уроках мови і читання в початковій школі] {Digital storytelling as a tool for socioemotional competencies development in the english language classroom} 340-349

Бутенко Г. [Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів старшої школи засобами спортивних ігор] {Increasing the level of physical fitness of high school students through sports games} 350-359

Крайнюченко В., Алєксєєва Г., Горбатюк Л., Карвченко Н., Овсянніков О. [Із досвіду вчителя інформатики: організація дистанційного навчанні учнів в умовах воєнного стану] {From the experience of a computer science teacher: organizing distance learning for students during times of war} 360-373

Кушнірук С., Бєлкова Т. [Суть поняття «здоров’я» та особливості його збереження у дітей підліткового віку] {The essence of the concept of «health» and the peculiarities of its preservation in adolescent children} 374-382

Рокицький М., Благодаренко Л. [Інтеграційна модель вивчення предметів природничонаукового циклу] {Integrative model of studying the subjects of the natural science cycle} 383-391

Сергієнко С. [Дидактичні ігри як метод музично-естетичного виховання учнівської молоді] {Didactic games as a method of musical and aesthetic education of student youth} 392-400

Shymanovych I., Khalabuzar O. [Potential of gamification in english language teaching: key benefits and future directions] {Potential of gamification in english language teaching: key benefits and future directions} 401-409

Благодаренко Л., Василенко С. [Національна спрямованість підручника з фізики як важливий чинник патріотичного виховання] {National orientation of the textbook from physics as an important factor patriotic education} 410-418

Ачкан В. [Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності в процесі вивчення математичних дисциплін] {Formation of readiness of would-be teachers majoring in mathematics for innovative pedagogical activity in the process of study of mathematical disciplines} 419-431

Базиль Л., Орлов В., Несторенко Т., Остенда А., Пеліова Я. [Підготовка майбутніх фахівців до молодіжного підприємництва у технічних закладах вищої освіти] {Preparation of future professionals for youth entrepreneurship in higher education institutions} 432-447

Hlazkova I., Khatuntseva S. [Creating a barrier-free educational environment: didactic techniques for preventing students’ emotional barriers] {Creating a barrier-free educational environment: didactic techniques for preventing students’ emotional barriers} 448-456

Загребельна Т., Зенченко Т. [Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до навчання учнів із особливими потребами] {Preparing future primary school teachers to teach pupils with special needs} 457-466

Іваній І., Буркацький Є. [Методи й засоби фізичної підготовки юних футболістів на тренуваннях] {Methods and tools of physical training of young football players at training} 467-474

Kondratieva O. [Using the project-based methods to develop the future teacher’ soft skills] {Using the project-based methods to develop the future teacher’ soft skills} 475-484

Листопад О., Мардарова І., Гуданич Н. [Розвиток проєктної культури майбутніх педагогів в освітньому середовищі закладу вищої освіти] {Development of the project culture of future teachers in the educational environment of a higher education institution} 485-497

Мілютіна О., Федченко К. [Інтегроване навчання як сучасний підхід до викладання іноземної мови в педагогічних закладах вищої освіти] {Integrated learning as a modern approach to teaching a foreign language in pedagogical higher education institutions} 498-509

Nagay I. [Effective business communication as a key skill for the career development of young professionals] {Effective business communication as a key skill for the career development of young professionals} 510-517

Остапчук В. [Позааудиторна робота як педагогічна умова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників] {Extraordinary work as a pedagogical condition of professional training future social workers} 518-529

Пелипенко М., Ножко І., Лагно Д. [Реалізація педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців із пожежної безпеки ЗВО ДСНС України] {Implementation of pedagogical conditions for the formation of research competence of future specialists of fire safety of higher educational establishments of SES of Ukraine} 530-547

Протасова А. [Критерії, показники та рівні готовності майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників] {Criteria, indicators and levels of readiness of future teachers for physical education of pre-school children} 548-558

Тюльпа Т. [Закономірності професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей в умовах модернізації вітчизняної освіти] {Regularities of the professional training of future specialists in socio-economic specialties in the conditions of the modernization of domestic education} 559-566

Школа О. [Методичні особливості вивчення основ класичної статистики курсу теоретичної фізики] {Methodological features of teaching the fundamentals of classical statistics in the course of theoretical physics} 567-576

Шут М., Благодаренко Л., Січкар Т. [Фізична освіта – найважливіший компонент освітньої системи України] {Physical education is the most important component educational system of Ukraine} 577-586