Випуск 1 (2022)

Автор | 15 Серпня, 2022

Наукові записки, випуск 1 2022

 

[Титул]

[Зміст] 5-10

Akmen V., Sorokina S., Sorokina V. [Definition of the Role and the Place of Practical Content in the Context of Quality Training of Higher Education Specialists] { Definition of the Role and the Place of Practical Content in the Context of Quality Training of Higher Education Specialists} 11-20

Анастасова О. [Дисципліна «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті» як складник формування професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту] {Discipline «Regenerative means in physical culture and sport» as a component of formation of professional competence of future families} 21-27

Бабич П. [Модель методичної системи формування готовності до використання цифрових технологій у майбутніх кваліфікованих робітників комп’ютерного профілю з порушеннями слуху] {Model of methodical system of formation of readiness for using of digital technologies at future skilled workers of a computer profile with hearing impairments} 28-38

Барбашова І. [Динаміка якості музичних сенсорних умінь молодших учнів: результати формувального експерименту] {The quality dynamics of younger students’ musical sensory skills: results of the formative experiment} 39-54

Бардус І., Ковачов С., Богданов І., Сичікова Я. [Професійна діяльність фахівця в галузі наноматеріалознавства зі створення наноструктур на поверхні напівпровідників] {Professional activity of a specialist in the field of nanomaterials to create nanostructures on the surface of semiconductors} 55-64

Близнюк М., Дебре О. [Цифрова безпека освітнього процесу: європейський поступ Естонії та перпективи України] {Digital security of the educational process: Estonia’s european progress and Ukraine’s prospects} 65-77

Вєнцева Н. [Оcобливості організації дистанційної взаємодії в закладах загальної середньої освіти в умовах пандемії COVID-19] {Peculiarities of organization of remote interaction in general secondary education in a COVID-19 pandemic} 78-84

Григор’єва В. [Формування дистанційноосвітньої компетентності студентів-музикантів у педагогічних закладах вищої освіти] {Formation of distance-educational competence of studentsmusicians in higher education pedagogical institutions} 85-90

Гриценко Л., Срібна Ю. [Методичні аспекти формування графічної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій при вивченні предметів професійної підготовки] {Methodical aspects of graphic competence formation future teacher of labor training and technology at study of vocational training subjects} 91-103

Захарова Н. [Генеза менторства як історичного явища] {The genesis of mentoring as a historical phenomenon} 104-111

Кара С., Хатунцева С., Пшенична Н. [Зміст та структура професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії] {Content and structure of professional competence of the future specialist for physical therapy occupational therapy} 112-119

Коваль Л., Ніконенко Т. [Сучасний аспект впровадження технології організації диференційованого навчання: дистанційна освіта на уроках математики в початковій школі] {Modern aspect of the implementation of the technology of organisation of the differentiated learning: distance learning in the maths lessons at primary school} 120-127

Колісник Є., Цина А. [Методика використання сценічних прийомів у процесі трудового навчання] {Methods of use stage receptions in process of labor training} 128-138

Корець М., Підгорна Т., Симоненко К. [Використання веб-орієнтованих середовищ під час вивчення комп’ютерного дизайну учнями старшої школи інформатичного профілю] {Use of web-based environments in the study of computer design by students of informative high school} 139-148

Корець О., Іщенко С. [Інформаційне забезпечення навчального процесу при вивченні питань управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства] {Information support of the educational process in the study of product quality management and hotel and restaurant services} 149-156

Коробчук Л. [Наукові дослідження та навчання у вищій школі в дистанційному форматі як необхідність в складних для країни умовах] {Scientific researches and studying at higher education institutions as a necessity during the distance learning in the difficult country circumstances} 157-165

Кот Н. [Організація адаптивного фізичного виховання дітей різновікової логопедичної групи] {Organization of adaptive physical education of children in mixed age-old speech therapy group} 166-176

Кравченко Н., Алєксєєва Г., Горбатюк Л., Хоменко С. [Організація виховної роботи закладу освіти під час карантину засобами інформаційно-комп’ютерних технологій] {Organization of educational work of the educational institution during quarantine by means of information and computer technologies} 177-188

Крамаренко А. [Формування дослідницьких умінь у здобувачів початкової освіти на інтегрованих уроках «Я досліджую світ»] {Formation of research skills in primary education students in integrated lessons «I explore the world»} 189-195

Кривильова О., Жигірь В. [Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників на основі STEM-орієнтованого підходу] {Professional training of future skilled workers based on a stem-oriented approach} 196-208

Кудря О., Рись О. [Шляхи активізації навчальнопізнавальної діяльності школярів на уроках трудового навчання у процесі вивчення технології проєктування власного стилю] {Ways of activating educational and cognitive activities of schoolchildren in lessons of labor learning in the process of studying technology of designing own style} 209-217

Курило О. [Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі на основі використання елементів творчої діяльності] {Professional training of future food industry teachers-engineers on the basis of the use of creative activity elements} 218-229

Makyeyeva L., Gromokovska T., Popazova O., Murzina O., Aliyeva O., Pototska O. [The use of gender-neutral pronouns in English during teaching of international students] {The use of gender-neutral pronouns in English during teaching of international students} 230-239

Малихін А. [Міждисциплінарний підхід: сутність та особливості реалізації у методичній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій] {Interdisciplinary approach: the essence and features of implementation in the methodological training of future teachers of labor education and technology} 240-250

Малихін В. [Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у галузі безпеки інформаційних систем] {Theoretical aspects of formation of professional competence of future engineers-teachers of computer profile in the field of information systems security} 251-263

Малихіна Т., Малихіна О. [Психолого-педагогічна характеристика психологічного віку студентів в контексті життєвих компетенцій особистості] {Psychological and pedagogical characteristics of the psychological age of students in the context of life competencies of the individual} 264-273

Мицик Г., Богданова М. [Роль студентського самоврядування у формуванні цифрової компетентності майбутніх учителів спеціальної освіти] {The role of student self-government in forming of digital competence of future teachers of special education} 274-284

Мороз-Рекотова Л. [Формування навичок музикування майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти] {Formation of music skills of a pre-school educational institution teacher} 285-293

Нагорна Н. [Методичні аспекти організації проєктування і моделювання в процесі формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій] {Methodical aspects of the organization of design and modeling in the process of formation of project-technological competence future teachers of labor training and technology} 294-304

Олефір О. [Корекція лексичних умінь у молодших школярів із порушеннями мовлення на уроках читання в умовах інклюзії] {Correction of lexical skills in junior schoolchildren with speech disorders in reading lessons in inclusion} 305-311

Перевознюк В. [Теоретичні підходи до «Place-based education» у зарубіжній педагогіці] {Theoretical approaches to «Place-based education» in foreign pedagogy} 312-320

Петровська К., Тургенєва А. [Дослідження стану надання послуг догляду та підтримки ВІЛ-позитивних людей у державно-громадському секторі] {Research on the state of care and support services for HIV-positive people in the public sector} 321-336

Попова А. [Загальні підходи та особливості освітньої політики та акредитаційних стандартів у сфері професійної підготовки соціальних працівників у Канаді] {General approaches and features of educational policy and accreditation standards in the field of social workers’ professional training in Canada} 337-347

Попова О., Лесик А. [Формування толерантності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки] {Formation of tolerance of future primary school teachers in the process of professional training} 348-354

Семенова О. [Становлення, розвиток та сучасні перспективи дистанційних технологій навчання в українській освіті] {Formation, development and modern prospects of distance learning technologies in ukrainian education} 355-363

Семичова Н. [Педагогічні умови формування загальнолюдських цінностей у майбутніх учителів мистецтва засобами української народнопісенної творчості] {Pedagogical conditions of formation of universal values in future teachers of art by means of ukrainian folk song creativity} 364-371

Сизоненко І. [Правова соціалізація та правове виховання дітей і молоді засобами цифрових технологій] {Legal socialization and legal education of children and youth of digital technologies} 372-383

Табакова Г. [Екокритичне прочитання художніх творів на уроках зарубіжної літератури] {Ecocritical reading of literary works in lessons of foreign literature} 384-390

Khalabuzar O. [Formation of students’ educational independence during cognitive activities] {Formation of students’ educational independence during cognitive activities} 391-397

Хатунцева С., Хоменко О. [Вивчення функціональної системи рухів на засадах індивідуалізації професійної підготовки фахівців] {Study of functional system of movements on the basis of individualization of vocational preparation of specialists} 398-405

Чемоніна Л. [LEGO як інструмент компетентнісного навчання учнів початкової школи на уроках української мови та читання] {LEGO as a tool for primary school students’ competence training at ukrainian language and reading lessons} 406-415

Черезова І., Федорик В. [Психологічні аспекти формування професійного іміджу сучасного вчителя] {Psychological aspects of forming the modern teacher’s professional image} 416-427

Шапар Л. [Методи реалізації працевлаштування фахівців морської галузі в Україні] {Methods of implementation of employment of maritime industry professionals in Ukraine} 428-435

Школа І., Салюк Б. [Інтерактивні лекції як засіб підвищення ефективності навчання у закладах вищої освіти] {Interactive lectures as a way to increase the effectiveness of teaching and learning in higher educational establishments} 436-444

Школа О. [Методичні особливості вивчення основ теорії флуктуацій у курсі теоретичної фізики педагогічного університету] {Methodological features of studying of fundamentals of theory of fluctuations in the course of theoretical physics in pedagogical university} 445-455

Щербак Л. [Інноваційно-інформаційні підходи в підготовці кадрів для туристичної індустрії] {Innovative and information approaches in training professionals for the tourism industry} 456-462

Щербакова Н., Голуб О., Лесик А. [Шляхи удосконалення пізнавальної самостійності майбутніх учителів] {Ways to improve the cognitive independence of future primary school teachers} 463-472

Yaroshchuk L. [Ethnopedagogical traditions of family education in Kosach-Dragomanov family in courses of educational disciplines «History of pedagogy» and «Theory and methodology of education»] {Ethnopedagogical traditions of family education in Kosach-Dragomanov family in courses of educational disciplines «History of pedagogy» and «Theory and methodology of education»} 473-480

Ярощук Л., Чорний В. [Подолання гендерних стереотипів на уроках фізичної культури засобами спортивних ігор] {Overcoming of the gender stereotypes by sports games means during physical training lessons} 480-488