Випуск 2 (2022)

Автор | 24 Жовтня, 2022


Наукові записки, випуск 2 2022

 

[Титул]

[Зміст] 5-10

 

Ажажа М., Остенда А. [Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти] {Theoretical fundamentals of higher education internationalization} 11-27

Аханова А. [Особливості психолого-педагогічного спілкування викладача зі студентами в умовах сучасного закладу освіти] {The peculiarities of psychological and pedagogical instructor’s communication with students in the conditions of a modern educational institution} 28-36

Баханов К. [Зміст навчального курсу історії України в добу українського національного відродження] {Content of the educational course of the history of Ukraine in the days of the ukrainian national renaissance} 37-47

Бахмат Н., Остенда А. [Характеристика процесів інтернаціоналізації вищої освіти Польщі на фоні країн ЄС] {The internationalization processes characteristics of higher education in Poland against the background of the EU countries} 48-61

Білобров О. [Зміст та структура понятійного конструкту «інформаційно-цифрової компетентності учнів»] {Content and structure of the conceptual construct «information and digital competence of students»} 62-73

Григор’єва В. [Психологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва під час навчання у магістратурі (на прикладі дисципліни «Музична психологія»)] {Psychological provision of professional training of future music art teachers during master’s education (on the example of the discipline «Music psychology»)} 74-80

Григор’єва Н. [Передумови створення концепції космічного виховання в педагогічній системі М. Монтессорі] {Prerequisites for the creation of the concept space education in the pedagogical system of M. Montessori} 81-90

Гура В., Несторенко Т., Макаренко Т. [Дослідження категорії «освітня послуга»: міждисциплінарний підхід] {The «educational service» category study: interdisciplinary approach} 91-104

Даннік Л. [STEAM-освіта в процесі технологічної підготовки учнів старшої ланки] {STEAM education in progress technological training of senior students} 105-112

Донченко О., Пшенична Н., Семеняко Ю. [Особливості організації освітнього процесу в закладі вищої освіти в умовах воєнного стану] {Organisational particularities of educational process in a higher educational institution under martial law} 113-121

Єфімова А., Хатунцева С., Расторгуєва І., Пшенична Н. [Актуальність впровадження програми «Лікувальна фізична культура для дітей молодшого шкільного віку з функціональними порушеннями постави в умовах загальноосвітніх навчальних закладів»] {Relevance implementing programs «Тherapeutic physical culture for primary school children with functional posture within general schools»} 122-132

Zastrozhnikova I., Сheremisina T. [Decentralization of education systems in Ukraine] {Decentralization of education systems in Ukraine} 133-138

Захарова Н. [Соціально-правові виміри функціонування закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану] {Social and legal dimensions of the functioning of the pre-school education institution under the conditions of the martial law} 139-149

Ілішова О. [Сучасні стандарти та шляхи їх реалізації в підготовці фахівців дошкільної освіти] { Modern standards and ways of their implementation in the training of preschool education specialists} 150-157

Качерова О. [Інтегрований курс «Мистецтво» як інструмент розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти] {Integrated art as a tool for the development of critical thinking applicants for primary education} 158-165

Коваль Л., Ніконенко Т. [Актуальність впровадження технології загальнонавчальних умінь та навичок на уроках математики в онлайн форматі] {Relevance of the implementation of the technology of general-educational skill in mathematics lessons within the online format} 166-173

Косенко П. [Механізми практичного засвоєння об’єктивних закономірностей голосоутворення в процесі вокально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва] {Mechanisms of practical assessment of objective regulations of voice production in the process of vocal performance training of future teachers of the art of music} 174-183

Кот Н., Литвиченко Д. [Організація рекреаційних заходів у пришкільному таборі з денним перебуванням дітей] {Organization of recreation events in a day camp for children} 184-194

Кофан І., Хоменко О. [Застосування елементів проблемного навчання як засіб підвищення ефективності уроку біології в сучасній школі] {Application of elements of problem-based learning as a means of increaseing the efficiency of the biology lesson in a modern school} 195-203

Красножон О., Кравченко Н., Мацюк В., Коваленко В. [Елементи комп’ютерної підтримки вивчення теми «Метод найменших квадратів»] {Elements of computer support for the study of the topic «Least squares method»} 204-213

Кривильова О., Голік О. [Фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей] {Factors of influence on the professional development of future teachers of physical and mathematical specialties} 214-223

Кудря О., Кісь А. [Навчання старшокласників створенню виробів за власним проєктом] {Education of high school students production of carpets according to your own project} 224-233

Куліш І., Любива В. [LEGO-педагогіка як один із засобів формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності] {LEGO-pedagogy as one of the means of future preschool teachers’ readiness formation to professional activity} 234-243

Лопатіна Г. [Опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія» в умовах воєнного стану] {Polling of students of educational and professional program of «Speech therapy. Special psychology» in conditions of the state of a war} 244-251

Мартиненко О., Павленко Р., Ільїн Д. [Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України] {Updating of the content of teaching folk-stage dance at high educational institutions of Ukraine} 252-262

Мороз-Рекотова Л. [Коуч-супровід як засіб акмеологічного впливу в підготовці майбутніх вихователів] {Coach support as a means of acmeological influence in the training of future educators} 263-274

Олексенко К. [Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища] {Organizational and pedagogical conditions for the formation of the readiness of future primary school teachers to design an educational environment} 275-284

Омельченко А., Кисельова О. [Використання цифрових технологій у мистецькій освіті] {The use of digital technologies in art education} 285-294

Омеляненко А. [Психологічний фактор взаємозв’язку логічного мислення та зв’язного мовлення в навчанні дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми] {The psychological factor of the relationship of logical thinking and connected speech in teaching children of older pre-school age to compile stories-reflections} 295-303

Онищенко С. [До проблеми викладання технічних дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом «Професійна освіта. Енергетика»] {To the problem of teaching technical disciplines at preparation of specialists to direction «professional education. Energy»} 304-310

Павленко Л., Павленко М. [Підходи до вдосконалення змісту дисципліни «Цифрові технології в професійній діяльності» в умовах вимушеного дистанційного навчання] {Approaches to the content improvement of the «Digital technologies in the professional activity» dicipline under the conditions of the forced distance teaching} 311-324

Пасько О., Бондаренко Н. [Позакласна робота з математики як складова професійно-педагогічної діяльності вчителя-математика] {Extracurricular work in mathematics as a component of the professional and pedagogical activity of a mathematics teacher} 325-333

Петровська К. [Проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти] {Designing the professional brand of a teacher in an institution of higher education} 334-343

Попова А. [Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання цифрових технологій у професійній діяльності у межах вивчення освітньої компоненти «Цифрові технології в соціальній сфері»] {Future social workers’ preparation to the use of digital technologies in professional activities within the study of the education course «Digital technologies in the social sphere»} 344-355

Попова О., Лесик А. [Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах магістратури] {Formation of communicative competence of future primary school teachers in the conditions of the master’s degree} 356-364

Рула Н., Шульженко А. [Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти] {Development of media literacy of the future journalists in institutions of higher education} 365-374

Салюк Б., Школа І. [Цифровий сторітелінг у навчанні англійської мови здобувачів вищої освіти] {Digital storytelling in teaching english language to higher education applicants} 375-384

Семеняко Ю. [Розвиток критичного мислення у майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни «Формування soft skills сучасного фахівця дошкільної освіти»] {Development of critical thinking for future preschool teachers in the educational discipline «Formation of soft skills of the modern preschool education specialist»} 385-394

Синиця А. [Мультидисциплінарний підхід у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку] {Multidisciplinary pancreatic management in patients with early cerebral palsy disease} 395-407

Скиба В., Ганчук М., Вознюк Н., Ліхо О. [Використання інтерактивних ГІС-мап при викладанні дисциплін екологічного спрямування] {Interactive GIS-maps in teaching environmental science disciplines} 408-422

Соляник М. [Адаптація першокурсників до умов закладу вищої освіти] {Adaptation of freshmen to the conditions of the institution of higher education} 423-431

Тараненко Ю., Фурманова Т., Кривунь Н. [Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн] {Modern approaches to the organization of independent work of future choreography in online format} 432-439

Томіч Л., Паришкура Ю. [Тестування стану опорно-рухового апарату для визначення тренувальної стратегії у спорті та фітнесі] {Testing the state of the musculoskeletal system to determine the training strategy in sports and fitness} 440-446

Khalabuzar O. [Interactive technologies and methods of elt within the conditions of digitalization] { Interactive technologies and methods of elt within the conditions of digitalization} 447-454

Khatuntseva S., Glazkova I., Khatuntseva O. [Issue of barriers of self-knowledge in the process of formation of future specialists’ readiness for self-improvement] {Issue of barriers of self-knowledge in the process of formation of future specialists’ readiness for self-improvement} 455-463

Чемоніна Л. [Особливості розвитку мовлення третьокласників на уроках української мови в процесі формування морфемно-словотвірних компетенцій] {Peculiarities of third grade students’ speech development at ukrainian language lessons in the process of morphemic and word-forming competences formation} 464-474

Школа О. [Розвиток пізнавальної активності студентів у навчанні теоретичної фізики] {The development of cognitive activity of students in theoretical physics teaching} 475-484

Ярощук Л., Чорна Н. [Особливості виховної роботи в умовах воєнного стану] {The peculiarities of educational workundermartiallaw} 485-491