Випуск 1 (2014)

Автор | 15 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Випуск 1

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2014, Вип. 1
Зміст
Антоненко О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні фізичного експерименту в курсі загальної фізики
Ачкан В. Використання прикладних задач у процесі вивчення похідної в курсі алгебри та початків аналізу в класах різних профілів
Бакум З., Ємельова А. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості
Бардус І. Використання інформаційних технологій для самостійного розв’язування задач із фізики майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю
Бєлова Ю. Дизайн-освіта у структурі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій
Бєльчев П. Реалізація сучасних дидактичних принципів навчання фізики за допомогою інтерактивної дошки
Богданов І. Засоби зв’язку і комунікацій: історичний та педагогічний аспект
Бондаренко І. Психолого-педагогічні засади з розвитку творчих здібностей в системі підготовки вчителів
Бурназова В. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку
Буянов П. Особливості формування функціональної графічної грамотності в майбутніх учителів технології
Вєнцева Н. Особливості засвоєння історичних понять учнями 7-х класів
Вертипорох Д. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя середньої школи
Войтків Г. Модернізація професійної діяльності педагога під час формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі
Горбатюк Л., Хоменко В. Визначення цілей навчання комп’ютерно-аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як дидактична проблема
Гур’янова О. Використання творчої педагогічної взаємодії на заняттях із технологій
Дубінець І. Категорія музичного мислення у психологічній і фаховій літературі
Дейнека О.Використання опорно-довідкових конспектів під час формування теоретичних знань учнів професійних училищ
Дима Я., Лапека І., Саєнко О.Емулятори вимірювальних приладів як інструмент ІКТ для реалізації міжпредметних зв’язків фізики та математики
Загороднова В.Навчання і виховання національно свідомої мовної особистості з аксіологічних позицій
Жигірь В.Теоретичні основи змісту професійної підготовки менеджера освіти у ВНЗ
Жуков С.Структура духовності, особливості її розвитку протягом життя (вікові кризи)
Коваль Л.Концептуальні засади формування змісту технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Лазаренко А.Особливості творчого підходу до розв’язування фізичних задач
Малихін А. Досвід професійно-методичної підготовки вчителів у країнах Західної Європи: реалії та перспективи розвитку
Маркова Є. Підготовка майбутніх учителів-гуманітаріїв до організації комп’ютерного контролю (на прикладі використання табличного процесора МS Excel)
Онищенко С.Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології
Паращук Р.Освітнє середовище формування професійної компетентності фахівців з інформаційної безпеки
Райковська Г.Інформаційні технології у графічній підготовці інженерно-технічних фахівців
Рашковський П.Використання наочних матеріалів мережі Internet на уроках з природничих дисциплін
Рябко А.Сюжетні задачі фізичного змісту як засіб пропедевтики фізики у 5–6 класах загальноосвітньої школи
Самсутіна Н.Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури
Сліпухіна І., Калініченко О.Особистнісно орієнтована освіта: практика проблемного навчання студентів технічного університету
Стешенко В.Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні (щодо проекту Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України)
Сосницька Н.Особливості формування змісту шкільної фізичної освіти на початку ХХ ст.
Тарасенко Б., Шишкін Г., Тарасенко М.Міждисциплінарний підхід як головна концепція в гуманістичній традиції французької фізико-математичної освіти
Тверезовська Н., Блозва А.Реалізація програмних документів у підготовці аграріїв
Ткачук С.Сутність та структура підготовки вчителя технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури
Трифонова О., Садовий М.Формування компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти
Халабузар О.Педагогічна культура як інтегративний концепт професійної підготовки майбутнього вчителя
Хован І.Формування дослідницьких здібностей учнів основної школи у процесі діяльності Малої академії наук
Чемоніна Л.Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти учнів
Чулкова Л.Концепція комунікативної дидактики в німецькій педагогіці
Шарко В., Грабчак Д.Профорієнтаційна робота як вид діяльності вчителя фізики у профільній школі
Шатковська Г.Дидактичні принципи, умови і закономірності фундаменталізації навчання студентів
Яблочніков С.Тлумачення поняття “інформаційний освітній простір” у межах системно-кібернетичного підходу

Категорія: 2014

Залишити відповідь