Випуск 2 (2019)

Автор | 23 Жовтня, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2019, Вип. 2

Повний випуск

Титул
Зміст 5-9
Бабаян Ю. Історико-педагогічний аналіз категорії “освіта”] {The historical and pedagogical analysis of the category “education”} 10-18
Загородня Л. [Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці] {Historical and retrospective analysis of the training preschool education masters in the national theory and practice}19-30
Меняйленко О., Шевчук О. [Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання] {Didactic systems of intelligent information technologies of teaching} 31-40
Нагрибельний Я. [Роль Мирослава Стельмаховича в становленні й розвитку історії педагогіки в незалежній Україні] {The role of Myroslav Stelmakhovych in formation and development of the history of pedagogy in independent Ukraine} 41-49
Дашковська А. [Підвищення рівня фахової компетентності педагогів у використанні народної іграшки в корекційно-освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором] {Enhancing of teachers’ professional competence level in the useage of folk toys in the correctional and educational process of primary school age children with reduced vision} 50-59
Кеда Н. [Актуальні питання, мета і завдання корекційно-реабілітаційних служб України для дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами] {Current issues, goals and objectives of correctional and rehabilitation services of Ukraine for children with disabilities and/or children with special educational needs} 60-70
Курчатова А.[Теоретичні аспекти формування поведінкового компонента готовності старшого дошкільника до навчання в школі] {Theoretical aspects of formation of behavioral component of senior preschooler’s readiness to study at school}71-79
Мога Н.[Методические особенности коррекции тугоподвижности в суставах в физическом воспитании детей раннего возраста со спастическими формами двигательных нарушений] {Methodical features of the correction of stiffness in the joints in the physical education of young children with spastic forms of motor disorders} 80-92
Омеляненко А. [Розвиток діалогічної стадії формування умінь дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум] {The development of dialogic stage of forming of senior preschool children’s skills to make up a story- reflection} 93-102
Валюк В. [Проблема прикладної спрямованості навчання хімії в системі шкільної освіти] {The problem of applied orientation of chemistry teaching in the system of school education} 103-114
Кушнірюк С., Кравченко Л., Коновальська Л. [Сенсовизначальні принципи фізичної культури в Новій українській школі] {Sense-defining principles of physical culture in the New Ukrainian school} 115-124
Цапенко М. [Модель методики формування енергозбережувальної компетентності на уроках фізики в учнів закладу загальної середньої освіти] {Model of methods of forming of energy-saving competence on physics lessons at pupils of general secondary education establishment}125-134
Глазкова І. [Класифікація бар’єрів оволодіння учнями профільної школи іншомовновною діяльністю] {The classification of barriers of mastering the foreign language activities by profile school pupils} 135-142
Греб М., Грона Н.[Есе в початковій школі: композиційні особливості, методика написання] Essay within the Primary School: the Compositional Peculiarities, Methods of the Essays’ Writing 143-150
Безкопильний О., Матусевич А., Кандиба П. [Реалізація контекстного підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі] {Implementation of context approach in training of future physical education teachers for health and wellbeing activities at secondary school} 151-159
Вакалюк Т., Морозов А., Єфіменко А., Антонюк Д. [Доцільність введення дисципліни “Освітні технології та навчання в цифрову епоху” у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій] {The expediency of introducing “Education technologies and learning in the digital age” course into educational plan of the future specialists of information technologies} 160-169
Валько Н. [Аналіз та перспективи підготовки майбутніх учителів інтегрованого курсу “Природничі науки”] {Analysis and prospects of preparation of future teachers of the integrated course “Natural sciences”} 170-178
Волошинов С. [Проблема професійної підготовки фахівців морської галузі у науково-педагогічній теорії] {The problem of professional training of marineindustry specialists in the scientific and pedagogical theory} 179-188
Дичківська І. [Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки] {Formation of interethnic tolerance of future preschool educators in the professional training process} 189-197
Завражна О. [Викладання теми “Рівняння Лагранжа на основі диференціального варіаційного принципу Д’Аламбера-Лагранжа”] {Teaching the topic “Lagrange equations on the basis of the differential variational principle of d’Alembert-Lagrange”} 198-206
Іванова О. [Особистісно-рефлексивний компонент активної професійної позиції фахівців сфери послуг] {Personality-reflective component of service sphere specialists’ active professional position} 207-215
Козьменко О. [Використання інструменту оцінки ефективності навчання й успішності студентів вищих навчальних закладів] {Using the instrument of evaluation the effectiveness of teaching and student success at university} 216-224
Мороз-Рекотова Л. [Модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти] {Model of professional and communicative culture formation of future preschool teachers} 225-240
Осіпов В. [Особливості підготовки майбутніх фізичних терапевтів до професійної діяльності в умовах реформування системи медичної реабілітації в Україні] {Features of future physical therapists’ training to professional activity in the conditions of medical rehabilitation system reform in Ukraine} 241-250
Павленко Л., Павленко М. [Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента] {Portfolio as a means of fixation and accumulation of student’s educational achievements} 251-259
Панова Н. [Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю] {The forming of foreign language teachers’ competence as a priority direction of training in higher educational establishments according to relevant speciality} 260-270
Пасічник Т. [Структура і зміст професійної компетентності усного перекладача як основа розробки моделі його методичної компетентності] {The structure and content of the interpreter’s professional competence as a basis for development of the model of interpreter’s methodological competence} 271-281
Слуцький Я. [Компетентнісний підхід як елемент адаптації особистості іноземного студента] {Competence approach as an element of foreign student’s personality adaptation} 282-290
Тернавська Л. [ Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів] {TThe forming of the culture of future lawyers’ foreign language professional communication } 291-298
Трифонова О. [Компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій] {Components of the methodical system of development of information and digital competence in the training of physics and technical disciplines during the preparation of future computer technology specialists}299-309
Тютюма Т. [Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту] {Typological expressions of a simple complicated sentence through the prism of the didactic aspect}310-318
Khalabuzar O.[Forming of the Logical Skills with the Help of the Samples of Fantasy Fiction] {Forming of the logical skills with the help of the samples of fantasy fiction} 319-325
Хатунцева С., Кара С.[Проблема формування готовності до самовдосконалення у майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів під час клінічної практики] {Issue of formation of future physical therapists` and ergotherapists` readiness to self-development during clinical practice}326-338
Юдіна О. [Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій] {Integrated teaching of future managers of special disciplenes and foreign language on the basis of informational and communicational technologies} 339-349

Залишити відповідь