Випуск 3 (2019)

Автор | 12 Грудня, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2019, Вип. 3[Титул]

Титул

Зміст
Лягушин С., Соколовський О. Виклики компʼютеризації та фізико-математична освіта 11-22
Гордієнко В., Касперський А., Кучменко О., Немченко Ю., Микитенко П. Науково-експериментальне вивчення структури і властивостей полімерно-карбідних наносистем у матеріалознавстві
Волошинов С. Досвід інформатизації морської освіти за кордоном
Нагорна Н. Змістова характеристика поняття фахова компетентність
Цибулько О. Витоки та сучасний стан української педагогіки духовності
Журавльова Л. Розроблення логокомпетентостей учителів початових класів у межах професійного стандарту
Чупріна О. Застосування мультимедійних засобів у системі методів і прийомів роботи вчителя з розвитку мовлення учнів початкових класів
Андрєєв А., Тихонська Н. Функції вчителя на основних етапах інноваційної діяльності учнів з фізики
Бондарук В. Вплив навчальних робототехнічних конструкторів на розвиток пізнавальної активності учнів
Грановська Т. Формування пізнавальної самостійності учнів через реалізацію міжпредметних зв’язків засобами мобільних технологій
Дика Н., Глазова О. Розвиток емоційного інтелекту як важливий компонент методики навчання мови в закладах загальної середньої освіти
Зикова К. Педагогічна ефективність застосування методики фізичного моделювання
Косогов І. Фізико-технічне моделювання у формувнні практико-орієнтованих знань
Ленчук І., Працьовитий М. Ортогональне проєкціювання в задачах стереометрії
Панова Н. Діалогічна взаємодія культур як чинник формування полімовної особистості
Панова С. Міжпредметні зв’язки математики та інформатики в компетентнісно орієнтованому змісті сучасного підручника математики
Попова О., Попова Л. Квест-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
Ткаченко Ю. Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 10 класі
Аверіна К. Фактори формування соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій
Бевз В., Годованюк Т., Дубовик В. Реалізація технологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики
Берднік П., Онипченко П. Білінгвальний підхід до навчання математики студентів-іноземців у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
Білик В. Зміст та структура природничо-наукової компетентності майбутніх психологів
Борисова Т. Проблеми реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти
Василенко С. Єдність фундаментальної та прикладної складових змісту курсу загальної фізики як необхідна умова формування фахової компетентності майбутніх учителів фізики
Возносименко Д. Тренінгові технології в підготовці майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного супроводу на уроках математики
Гриценко В., Ткаченко А. Зміст та структура інформаційно-аналітичних компетентностей користувачів освітніх інформаційних систем: методологічний аспект
Гуляєва Л., Гуляєва Т. Самостійна робота майбутніх інженерів
Дибкова Л. Розвиток цифрової компетентності студентів у процесі здійснення науково-дослідної роботи
Дутчак Ю., Квасниця О. Теоретичний аналіз дефініції “забезпечення якості професійної підготовки” для майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури
Кондрашов М.Технології управління якістю підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності
Коротун О. Критерії добору хмаро орієнтованих систем дистанційного навчання в навчанні баз даних майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Курило О. Роль творчості в професійному розвитку майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі
Михайленко І., Нестеренко В. Реалізація принципу фундаменталізації у математичній підготовці іноземних студентів
Мороз І., Іваній В., Дємєнтьєв Є., Щупачинська А. Методичне обґрунтування варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського
Нагрибельний Я. Порівняльний аналіз змісту підручників і навчальних посібників з історії педагогіки для студентів вищих педагогічних закладів освіти незалежної України
Орлова Н. Використання системи евристичних методів у процесі художнього проєктування одягу
Перерва В. Формування термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в системі самостійної роботи
Подласов С., Матвійчук О., Долянівська О. Олімпіада з фізики як індикатор готовності абітурієнтів до навчання в університеті
Суровцева І. Есе як інструмент опанування категоріально-термінологічною базою соціології студентами спеціальності “Соціальна робота”
Тарасова В. Розвиток професійної компетентності вчителів в умовах освітніх трансформацій
Ткаченко А., Кулик Л., Романенко Т. Компетентнісний підхід до вивчення студентами фізики з використанням комп’ютерного моделювання
Точиліна Т. Методологічні основи підвищення ефективності формування пізнавальної самостійності студентів-медиків при вивченні медичної та біологічної фізики
Цуркан М. Професійно-комунікативна компетентність іноземного студента-медика
Чорнусь С. Закономірності формування проєктно-технологічної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін у галузі деревообробки
Шерстньова І. Педагогічна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики в контексті компетентнісного підходу
Шишкін Г., Бандуров С., Близнюк Д. Експериментальне дослідження характеристик фотоопорів
Школа О. Проблеми формування і діагностики наукового світогляду майбутніх учителів фізики
Шут М., Благодаренко Л. Проблеми підготовки компетентного вчителя фізики в рамках реалізації проєкту “Нова українська школа”
Ярхо Т., Ємельянова Т., Легейда Д. Упровадження принципу генералізації знань у повторювальний курс елементарної математики в технічних закладах вищої освіти

Залишити відповідь