Випуск 2 (2020)

Автор | 10 Листопада, 2020

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 2.

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 2
[Титул]
[Зміст] 5-10
Ашиток Н. [Формування інклюзивного педагогічного процесу з позиції системного підходу] {Formation of an inclusive pedagogical process from the position of the systematic approach} 11-20
Васейко Ю., Ярощук Л. [Культурно-освітня діяльність М. О. Корфа у світлі розвитку моніторингу якості освіти] {Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of education quality} 21-29
Вергун І. [Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі] {Organization of laboratory works in physics in an open bilingwall-oriented environment} 30-38
Головченко Г. [Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді]{Development of media competence at work in the USA and Canada} 39-49
Дробін А. [Освітнє середовище «Природничих наук»: теоретичний аспект] {Educational environment of «Natural Sciences»: theoretical aspect} 50-59
Śliwa S. [Профілактичні компетенції вчителів-репетиторів] {Prophylactic competences of teachers-tutors} 60 -69
Козелець Т. [Роль паперової пластики в сучасному дизайні] {The role of paper plastic art in modern design} 70-77
Кравченко Г., Лань Дзін. [Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю] {Organizational culture in administrative management of China} 78-86
Литвин А. [Саморозвиток особистості як наукова проблема сучасності] {Self-development of the personality as a scientific problem of our time} 87-95
Семенець С. [Супровідний тригранник математичної компетентності] {Accompanying triangle of Mathematical competence} 96-105
Чирва А. [Розбіжності між риторикою і реаліями інтернаціоналізації вищої освіти Канади] {Divergence between rhetoric and reality of internationalization in higher education of Canada} 106-113
Шкура І., Шулик Ю. [Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні] {Foreign experience of implementation of interdisciplinary educational programs and possibility of its application in Ukraine} 114-127
Бочков П. [Постуральная гимнастика Бориса Баззани в контексте коррекции функции равновесия у дошкольников] {Boris Bazzani’s postural gymnastics in the context of correction the equilibrium function at preschoolers} 128-137
Волік Н. [Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку] {Practical aspects of diagnostics the preschool age children’s emotional intelligence} 138-148
Ефименко Н., Литвяков М. [Антигравитационные свойства водной среды и их использование для гидрокорекции двигательных нарушений у детей] {Anti-gravity properties of the waterenviroment and their use for hydrocorrection of childrenmotor disorders} 149-158
Єфименко М., Бєсєда В. [Принципи корекції порушень постави в дітей раннього віку із затримкою психомоторного розвитку] {Principles of correction of posture disorders at young children with psychomotor developmental delay} 159-172
Іванчук С. [Проблема виховання екологічно доцільної поведінки в чинних програмах дошкільної освіти] {The problem of education of environmentally purpose behavior in current preschool education programs} 173-182
Щербакова К., Комісарик М. [Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку] {The study of the quality of mathematical development of older preschool children} 183-192
Другов М. [Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови в Новій українській школі] {Technology of developing students’ critical thinking at English lessons in New Ukraininan school} 193-200
Gromova N. [Шляхи формування соціальної компетенції на уроках української мови в сучасному освітньому просторі] {The ways of forming of social competence on Ukrainian language lessons in modern educational area} 201-207
Завражна О., Салтикова А., Балабан Я. [Модель методики формування предметної компетентності учнів старшої школи при змішаному навчанні фізики] {Model of the method of formation the subject competence of high school students in blended physics teaching} 208-214
Соловйова Н. [Реалізація змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у підручнику з англійської мови для 8 класу] {Implementation of the content line “Environmental safety and sustainable development” in the English textbook for the 8 th form} 215-226
Школа О., Ашифіна О. [Формування предметної компетентності учнів з фізики в умовах інтерактивного навчання] {Formation of physics students’ subject competence in conditions of interactive learning} 227-235
Аверіна К. [Мотивація як педагогічний чинник розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій в навчальній і позанавчальної діяльності] {Motivation as a pedagogical factor in the development of future socionomy specialists’ social activity in education and extracurricular activities} 236-247
Беньковська Н. [Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти] {Formation of motivation for learning of foreign languages by higher education applicants} 248-255
Білик В. [Потреба в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти] {Need in improvement of qualification of scientific and pedagogical employees who train future psychologists in higher education institutions} 256-265
Бойко Ю. [Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти] {Impact of pedagogical conditions on the university students’ health – enhansing habits} 266-278
Голуб О., Лесик А. [Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи] {Preparation of future teachers to the formation of family values of the elementary school children} 279-288
Конох А., Багорка А., Напалкова Т. [Використання дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту] {The use of distance technologies in future specialists’ of physical culture and sports training} 289-300
Крапчатова Я., Назаренко Н. [Самоконтроль рівня сформованості англомовної компетентності в аудіюванні як рефлексія майбутніх перекладачів] {Self-assessment of English listening competence as future interpreters’ reflection} 301-309
Кременчук А. [Стан дослідженості проблем формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін] {The state of research the problems of forming of multicultural competence among foreign medical students in the process of learning humanitarian disciplines} 310-321
Ніколащенко Ю. [Аудіювання як основний компонент у процесі підготовки майбутніх перекладачів] {Listening as a key component in learning process of interpreters} 322-330
Рускуліс Л. [Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін] {Theoretical principles of the phonetic subcompetence formation of future Ukrainian language teachers at linguistic disciplines lessons} 331-338
Савінова Н., Берегова М. [Дослідження ефективності підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища] {Ways of preparing future speech therapists to work in the conditions of a developing active-game environment} 339-349
Сєчка С. [Підготовка майбутніх учителів англійської мови: професійна соціалізація та входження в професію] {The training of future English teachers: professional socialization and the entrance to profession} 350-356
Сухопара І. [Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи] {Criteria and levels of emotional competence of prospective elementary school teachers} 357-366
Танасійчук Ю. [Обґрунтування діяльнісно-рефлексивного критерію готовності майбутнього вчителя фізичної культури до здійснення здоров’язбережувальної діяльності] {Substantiation of activity-reflexive criterion of readiness of future physical culture teachers for implementation of health-preserving activity} 367-379
Тарасова В. [Професійна компетентність фахівця, як фактор розвитку суспільства] {Professional competence of the specialist, as a factor of society’s development} 380-389
Твеліна А. [Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури] {Terms and possibilites of fitness teaching by students of different specialities in the period of implementation of extracurricular physical education programs} 390-396
Тимощук Н. [Електронні підручники на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів] {Electronic textbooks in foreign language classes as a means of increasing student motivation} 397-408
Упатова І. [Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології] {Interactive teaching methods for future biology teachers} 409-417

 

 

Залишити відповідь