Випуск 1 (2021)

Автор | 17 Травня, 2021

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки, 2021, Вип. 1.

[Титул]

[Зміст] 5-10

Аксакова Н., Малазонія С. [Розвиток вищих педагогічних навчальних закладів України на початку ХХ ст.] {Development of higher pedagogical educational institutions of Ukraine at the beginning of the XX century} 11-18
Вєнцева Н. [Суспільно-політичні чинники розвитку педагогічної освіти] {Socio-political factors in the development of pedagogical education} 19-25
Лавриш Ю., Буга С. [Цифрові освітні технології як засіб автономного індивідуалізованого навчання іноземних мов в університетах] {Educational technologies as a tool for autonomous personalized foreign language learning at universities} 26-33
Линдіна Є. [Історичні відомості про логопедію: стародавній світ] {Historical information on speech therapy: ancient world} 34-40
Навольська Г., Кашуба О., Кравчук Т., Саварин Т. [Дидактичні умови формування лінгвістичної ерудиції у процесі вивчення латинської мови в єзуїтських колегіях XVI-XVIII ст.] {Didactic conditions for developing linguistic erudition in the process of studying Latin in Jesuit colleges of the XVI-XVIII centuries} 41-51
Романишин Ю. [Інформаційно-педагогічні аспекти соціального програмного забезпечення в освітньому процесі вищої школи] {Informational and pedagogical aspects of social software in learning process of higher school} 52-64
Суровцева І. [Індигенна освіта: міжнародний досвід підготовки соціальних працівників до роботи з корінними народами] {Indigenous education: international experience in training of social workers to work with indigenous peoples} 65-71
Черезова І. [Адаптивна поведінка особистості в контексті життєвих криз] {Adaptive behavior of personality in the context of life crisis} 72-79
Шапар Л., Шпілєвая Т. [Конкуренція українських моряків на світовому ринку праці] {Competition of ukrainian seafarers in the world labor market} 80-88
Бєлова О. [Теоретичне обґрунтування мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору] {Theoretical substantiation of speech readiness for school of children of senior preschool age with visual impairments} 89-98
Глушенко К., Козинець О. [Особливості формування статево-гендерної ідентичності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку] {Features of gender identity development in children with mental and physical disabilities} 99-108
Григор’єва Н. [Теоретичні засади проблеми виховання самостійності у дітей дошкільного віку] {Theoretical Foundations of Preschool Children’s Independence Education} 109-119
Калугіна Ю. [Формування навичок культурного споживання у дітей старшого дошкільного віку в контексті економічного виховання] {Formation of cultural consumption skills in older preschool children in the context of economic education} 120-130
Ільченко А., Несен О. [Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови] {The use of physical action time for the development of lexical competence of first-grade learners at English lessons} 131-143
Попова О., Попова Л. [Лінгвістичні ігри як засіб формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи] {Linguistic games as a means of communicative competence of pupils in conditions of new Ukrainian school} 144-152
Волинець Т. [Методичні засади реалізації принципу наступності в навчанні фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня] {Methodical principles of implementation of the principle of continuiation in the teaching of physics in institutions of secondary education of the second degree} 153-158
Красовська Є. [Методологічні та організаційні аспекти викладання інженерії] {Methodological and organizational aspects of engineering teaching} 159-170
Канішевська Л. [Формування готовності до відповідального батьківства в старшокласників інтернатних закладів як науково-педагогічна проблема] {Formation of readiness for responsible parenting among high school student of boarding school as the scientific and pedagogical problem} 171-182
Александрова С., Писарева І., Радіонова О. [Науково-дослідна діяльність майбутніх фахівців підприємств туризму та готельного господарства] {Scientific research of future professionals of tourist and hotel enterprises} 183-189
Алєксєєва Г., Жукова О., Фонарюк О., Шведова Я. [Технології візуалізації в процесі викладання фахових дисциплін] {Visualization technologies in the teaching professional disciplines’ process} 190-200
Bachyńska H., Wilczyńska T., Werbowetska O., Swystun N. [Samodzielna praca studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego w studiowaniu dyscypliny “Drugi język słowiański”] {Independent work of students of pedagogical institutions of higher education in the study of the discipline “Second slavic language”} 201-208
Бескорса О. [Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи] {Content characteristics of digital culture of future primary school teachers of English} 209-220
Близнюк М., Хоменко Л., Мамон О. [Основи дистанційного навчання майбутніх вчителів освітньої галузі «Технологія» на платформі Сlassroom G Suite for Еducation] {Basics of distance learning of future teachers of the educational branch “Technology” on the platform Classroom G Suite for Education} 221-231
Voitovska O. [Аpplication of ІCТ in the process of professional development of teachers in higher and postgraduate pedagogical education institutions] {Аpplication of ІCТ in the process of professional development of teachers in higher and postgraduate pedagogical education institutions} 232-238
Денищич Т. [Лінгводидактичні основи формування дидактичних стратегій діалогічного мовлення майбутніх філологів] {Linguadidactic basis of formation of didactic strategies of future philologists’ dialogical speech} 239-247
Косовщук А., Безкоровайна Л. [Науково-дослідна робота у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризму в закладах вищої освіти] {Scientific and research work in the professional training of future specialists in tourism in the establishments of higher education} 248-255
Kramarenko A. [The bio (eco) ethical activity of a future primary school in the conditions of the New ukrainian school: practical vector] {The bio (eco) ethical activity of future primary school in the conditions of the New ukrainian school: practical vector} 256-264
Красножон О., Мацюк В. [Інноваційні аспекти навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики] {Innovative aspects of teaching mathematical disciplines of future mathematics teachers} 265-275
Liashenko I., Alieva R. [Students’ motivational engagement through distance education] {Students’ motivational engagement through distance education} 276-283
Мицик Г., Пришляк М. [Про впровадження гейміфікації в процес навчання здобувачів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)] {About gamification implementation into the educational process of students of specialty 016.01 Special education (Speech therapy)} 284-293
Ніконенко Т. [Сучасні координати змін у професійній підготовці магістрів початкової освіти] {Modern coordinates of changes within the professional training of primary school’s masters} 294-302
Петруньок Т., Благодаренко Л. [Інноваційні технології будівництва в освітньому процесі з фізики у закладах вищої будівельної освіти] {Innovative building technologies in the educational process of physics in higher building education institutions} 303-310
Письменна І., Щербицька В. [Застосування технології мобільного навчання в процесі викладання іноземних мов] {Application of mobile learning technology in the process of teaching foreign languages} 311-318
Ryzhkova S. [The peculiarities of using fiction films in teaching the practice of oral and written language of higher school students] {The peculiarities of using fiction films in teaching the practice of oral and written language of higher school students} 319-325
Семенець С., Давидчук С. [Компетентнісно орієнтоване вивчення визначеного інтеграла в курсі математичного аналізу закладів вищої освіти] {The Defined Integral Competence Oriented Study Within the Course of Mathematical Analysis at Institutions of Higher Education} 326-335
Степанюк К. [Теоретичні засади моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи] {Theoretical basis of modeling process of formation of research skills of the primary school teachers} 336-345
Тіщенко О. [Морська англійська мова в забезпеченні безпеки мореплавства] {Maritime english for ensuring safety of navigation} 346-353
Chugai O., Korbut O., Svyrydova L. [Technical university students’ beliefs about second language learning] {Technical university students’ beliefs about second language learning} 354-364
Шульга Н. [Формування структурних компонентів правової культури магістрів медицини] {Formation of structural components of the legal culture of medicine masters} 365-374
Шумілова І. [Проєктування технології навчання провідництву майбутніх менеджерів освіти] {Projecting of teaching technologies of guidance of future educational managers} 375-384
Яковлєва В., Антоненко І., Цись О. [Науково-технічна діяльність студентів педагогічного закладу вищої освіти: сучасний аспект] {Scientific and technical activity of students of pedagogical higher educational institution: modern aspect} 385-391
Дробін А. [Дидактичні особливості структури та організації уроку інтегрованої навчальної дисципліни] {Didactic features of the structure and organization of the lesson of the integrated educational discipline} 392-399

 

 

Залишити відповідь