Випуск 1 (2023)

Автор | 5 Червня, 2023

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2023, Вип. 1

 

[Титул]
[Зміст] 5-10

 

Коваль Л., Попова О. [Євроінтеграційний вимір модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів у науковій спадщині академіка Олександри Савченко] {Euro-integration dimension of modernization of professional training of future teachers in the scientific heritage of academician Oleksandra Savchenko} 11-20

Коваль Л., Мухіна Т. [Урок у науковому дискурсі академіка Олександри Савченко: досліджуємо спадщину видатної української вченої] {A lesson in the scientific discourse of academician Oleksandra Savchenko: exploring the legacy of the outstanding ukrainian scientist} 21-29

Залюбівська О., Слободянюк О. [Положення про академічну доброчесність: проблеми імплементації] {Regulations on academic integrity: implementation problems} 30-42

Ковачов С., Сичікова Я. [Поговори зі мною: діалог зі штучним інтелектом про використання його в навчанні та наукових дослідженнях] {Talk to me: A dialogue with artificial intelligence about its use in education and research} 43-55

Карпенко О., Донченко Ю. [Специфіка існування булінгу в закладах загальної середньої освіти в умовах війни] {Specificity of bullying in secondary education institutions in the conditions of war} 56-62

Лазоренко С., Леоненко А., Гвоздецька С., Бугаєнко Т. [Формування наукової думки у фізичній культурі раннього періоду середньовічної патристики] {Formation of scientific opinion in the physical culture of the medieval patristics early period} 63-75

Субашкевич І. [Теоретичні аспекти психологічної природи інтернет-комунікації особистості] {Theoretical aspects of psychological nature internet communication of personality} 76-83

Донченко О., Линдіна Є. [Педагогічна творчість як умова ефективної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із особливими освітніми потребами] {Pedagogical creativity as a condition for effective speech therapy assistance to preschool children with special educational needs} 84-93

Котикова О., Савельчук І. [Соціальна робота на підприємстві: орієнтири для забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі] {Social work at the enterprise: priorities for ensuring sustainable development of the aviation industry} 94-103

Петровська К. [Реалізація технологічного аспекту соціальної підтримки шукачів тимчасового захисту від війни в Україні: досвід Німеччини] {Implementation of the technological aspect of social support for those seeking temporary protection from the war in Ukraine: the experience of Germany} 104-114

Канішевська Л., Лесик А. [Формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі] {Formation of safe behaviour of primary school students in the digital space} 115-121

Сухопара І. [Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі] {Enrichment of the emotional and sensory experience of younger schoolchildren during the study of civic and historical education} 122-131

Вєнцева Н. [Особливості взаємодії батьків учнів із закладами загальної середньої освіти в умовах пандемії Covid-19] {Features of the interaction of students’ parents with general secondary education institutions in the conditions of the Covid-19 pandemic} 132-138

Гриценко Л., Горінчой Р. [Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування графічної культури учнів 8-9 класів на уроках технологій] {The use of modern information technologies in process of formation of students’ graphic culture 8-9 grades in technology lessons} 139-146

Onyshchenko S. [Conditions for improving the professional competence of a teacher of energy disciplines based on modern information technologies] {Conditions for improving the professional competence of a teacher of energy disciplines based on modern information technologies} 147-153

Свиридюк Н. [Технології залучення учнівської молоді до українських традицій засобами етнодизайну] {Technologies of involving student youth in ukrainian traditions using ethno-design} 154-164

Табакова Г., Пелагейченко М. [Сторітелінг як засіб активізації пізнавальної активності учнів у сучасному освітньому просторі] {Storytelling as a means of activating students’ cognitive activity in the modern educational space} 165-172

Школа В. [Роль інтерпретації у вивченні модерних творів (на матеріалі новели М. Коцюбинського «Intermezzo»)] {The role of interpretation in the study of modern works (based on the material M. Kotsiubynskyi’s novel «Intermezzo»)} 173-180

Школа О., Камуля С. [Методика розв’язування графічних задач на ізопроцеси в шкільному курсі фізики] {Methods of solving of gas laws graphic problems in the school physics course} 181-188

Ярощук Л., Чорна Н. [Методика «Перевернутий клас» як дієвий спосіб організації дистанційного та змішаного навчання під час воєнного стану] {The «Flipped classroom» methodology as an effective way to organise distance and blended learning during martial law} 189-198

Бардус І., Привезенцев О. [Аналіз професійної діяльності фахівця з розробки користувальницьких інтерфейсів] {Analysis of the professional activity of a specialist in the development of user interfaces} 199-209

Бурназова В. [Шляхи формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до сценічної діяльності у процесі інструментальної підготовки] {Wаys of forming the readiness of the future teacher of musical art to the activiti on stage in the processes of instrumental training} 210-216

Гончар Г., Затуливітер А. [Особливості формування у студентів мотивації в освітній сфері фізичної культури та спорту] {Peculiarities of students’ formation of motivation in the educational field of physical culture and sports} 217-224

Дерябіна Ю., Кравченко Н. [Використання мобільного застосунку Maxima у процесі навчання вищої математики] {The use of Maxima mobile application in the process of teaching higher mathematics} 225-235

Заблоцька Л., Черній Л., Мелещенко В. [Удосконалення іншомовної комунікативнoї компетентності студентів-бакалаврів] {Enhancement of the undergraduate students’ foreign language communicative competence} 236-246

Іваній І., Башавець Н., Мусхаріна Ю., Мельнік А. [Еволюція та перспективи вдосконалення професійної освіти в галузі фізичної культури та спорту в Україні] {Evolution and prospects of professional education improvement in the field of physical culture and sports in Ukraine} 247-255

Кара С., Расторгуєва І. [Мотивація студентів до занять з фізичного виховання як психологопедагогічна проблема] {Student motivation for physical education classes as a psychological and pedagogical problem} 256-263

Ковачов С., Сичікова Я., Попова А., Богданов І. [Засоби та методи асинхронного навчання при підготовці наноінженерів до професійної діяльності] {Means and methods of asynchronous learning in the preparation of nanoengineers for professional activities} 264-278

Козловська С. [Формування самоосвіти викладачів закладів вищої освіти у сфері фізичного виховання до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання] {Formation of self-education of teachers of higher education institutions in the field of physical education for professional activity in the conditions of distance learning} 279-288

Кос О. [Застосування позитивної психотерапії як сприяння у формуванні професійно-етичних якостей студентів] {Application of positive psychotherapy as a means to promote the development of professional and ethical qualities of students} 289-295

Kurilova V., Cherniakova Z., Horiachok I., Shapovalova O. [Pedagogical orthobiotics as a component of the professional competence of the future teacher] {Pedagogical orthobiotics as a component of the professional competence of the future teacher} 296-304

Liashenko I. [Assessing oracy skills in online courses] {Assessing oracy skills in online courses} 305-316

Митяненко Ю., Анастасова О. [Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури та їх готовність до педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти] {Professional training of future teachers of physical culture and their readiness for pedagogical activity in theinstitutions of general secondary education} 317-324

Олексенко К. [Експериментальна перевірка дієвості структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища] {Experimental structural-functioning effectiveness model verification in the formation of the readiness in the future primary school teachers to design an educational environment} 325-333

Омеляненко А. [Активізація методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти] {Activation of methodological work on the development of professional speech competence of preschool education teachers} 334-342

Остапчук В. [Особливості професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах закладу фахової передвищої освіти] {Features of professional self-determination future social workers in the conditions institution of vocational higher education} 343-351

Pavlenko I. [Khadu Gymnastics: Recovery Effect and Health Benefits] {Khadu Gymnastics: Recovery Effect and Health Benefits} 352-361

Самсутіна Н. [Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в Новій українській школі] {Preparation of future Physical Culture teachers for physical education and health activities at the New Ukrainian School} 362-371

Скиба В., Ганчук М., Вознюк Н., Ліхо О. [Практичні приклади та переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін екологічного спрямування] {Practical examples and advantages of using interactive teaching methods in teaching environmental disciplines} 372-385

Турчин А., Кашуба О., Кравчук Т., Навольська Г., Кашуба Т. [Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти] {Challenges of time in learning a foreign language by students of non-linguist specialties in higher education institutions} 386-395

Khalabuzar O. [Peculiarities of the planning and conducting esp courses for the military forces] {Peculiarities of the planning and conducting esp courses for the military forces} 396-409

Хатунцева С., Глазкова І., Ляхова І. [Забезпечення безбар’єрного доступу до здоров’язбережувального освітнього середовища] {Provision of barrier-free access to health-saving educational environment} 410-418

Шапар Л. [Напрями покращення процесу дипломування фахівців морської галузі] {Areas of improving the process of graduation of maritime industry specialists} 419-425

Shymanovych I. [Theoretical issues of future teachers’ sustainable professional self-development] {Theoretical issues of future teachers’ sustainable professional self-development} 426-433