Випуск 2 (2023)

Автор | 3 Жовтня, 2023

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2023, Вип. 2

 

[Титул]
[Зміст] 5-10

 

Кудря О. [Ретроспективний аналіз проблеми розвитку проєктних технологій у вітчизняний та зарубіжний педагогіці ХХ століття] {Retrospective analysis of the problem of the development of project technologies in domestic and foreign education of the 20th century} 11-16

Щербакова Н., Москаленко М. [Теоретико-дидактичні засади педагогічної спадщини М. Корфа] {Theoretical and didactic principles of the pedagogical heritage of M. Korf} 17-26

Ажажа М., Несторенко Т., Пеліова Я. [Управління релокованими університетами в умовах підвищеної невизначеності] {Management of relocated universities in conditions of increased uncertainty} 27-40

Остенда А., Несторенко О., Каплуновська А., Макаренко Т. [Місце інтернаціоналізації в рейтингу університетів: методологічні аспекти] {Place of internationalization in university rankings: methodological aspects} 41-55

Попова А., Линдіна Є., Мацейко Н. [Наукова активність науково-педагогічних працівників університету: рефлексії впливу умов сучасності] {Scientific Activity of Academic Staff at the University: Reflections on the Impact of Contemporary Conditions} 56-70

Вєнцева Н., Макаренко Т., Мирошниченко В. [Інтеграція в дистанційному навчанні та перспективи її використання під час викладання суспільствознавчих дисциплін] {Integration in distance education and perspectives of its use in teaching social sciences} 71-78

Мокляк В., Бондаренко Т. [Платформа «Дія.Освіта» як приклад гаджеталізації в Україні] {«Diia. Education» platform as an example of gadgetalization in Ukraine} 79-87

Пінчук І. [Використання інтерактивних платформ вивчення англійської мови майбутніми вчителями початкової школи] {Usage of interactive platforms for learning english by intending primary school teachers} 88-97

Попова А., Сичікова Я., Цибуляк Н., Лопатіна Г., Ковачов С., Попов П. [Дистанційне та змішане навчання в університетах України: рефлексії щодо їх впровадження у мирний та воєнний час] {Distance and blended learning in Ukrainian universities: reflecting on their implementation in peacetime and wartime} 98-117

Стойка О. [Структура цифрових компетентностей європейського вчителя] {The structure of digital competencies of the european teacher} 118-128

Хміль Н., Кисельова О., Омельченко А. [Педагогічна практика як важливий компонент професійної підготовки майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі] {Pedagogical practice as an important component of the professional training of future teachers for the use of cloud technologies in the educational process} 129-144

Чернявський Т., Титаренко В. [Інформатична компетентність як ключовий аспект у формуванні інформатичної культури майбутнього вчителя трудового навчання] {Information competence as a key aspect in the formation of the information culture of the future teacher of labor education} 145-155

Дичківська І., Федорова Н. [Гуманізм як чинник формування професійної компетентності майбутніх логопедів] {Humanism as a factor of formation of the professional competence of future speech therapists} 156-167

Єфименко М., Бочков П. [Значення функції рівноваги для психомовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами] {Value of the equilibrium function for psycho-speech development of children with special educational needs} 168-176

Захарова Н. [Законодавчі та практичні засади новоствореної послуги раннього втручання в закладах відомчого підпорядкування] {Legislative and practical foundations of the newly established early intervention service in institutions of departmental subordination} 177-186

Карпенко О. [Становлення та розвиток наукової галузі «Соціальна робота»] {Establishment and development scientific field «Social work»} 187-198

Тищенко В. [Обґрунтування класифікації системних порушень мовлення] {Substantiation of the systemic speech disorders classification} 199-209

Дмитренко А. [Теоретичні аспекти формування екологічних знань у старших дошкільників] {Theoretical aspects of environmental knowledge formation in senior preschoolers} 210-218

Коваль Л., Петрик К. [Методико-математична підготовка майбутніх учителів початкових класів: педагогічний дискурс] {Methodological and mathematical training of future primary school teachers: pedagogical discourse} 219-227

Тітаренко С., Сосновенко Н. [Робота практичного психолога закладу дошкільної освіти щодо покращення соціально-психологічного клімату колективу] {A practical psychologist’s work in the institution of preschool education regarding of the social and psychological climate improvement of the collective} 228-237

Богдан В. [Приєднувальні конструкції: проблема їх розрізнення та доцільність вивчення у загальноосвітній школі] {Adjoining constructions: the problem of their distinguishing and appropriateness of studying in comprehensive school} 238-252

Гриценко Л., Поляков С. [Використання інтерактивних засобів навчання у проектно-технологічній діяльності учнів] {The use of interactive learning tools in the design and technological activities of students} 253-267

Дебре О. [Інноваційні педагогічні підходи до впровадження проектної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій] {Innovative pedagogical approaches to the implementation of project activities of 10-11 grade students in technology lessons} 268-280

Кісь А. [Декоративно-прикладна творчість як засіб формування творчих здібностей старшокласників] {Decorative and applied creativity as a means of forming the creative skills of high school students} 281-290

Рись О. [Методичні аспекти навчання учнів самообслуговуванню та самозарадності у побуті] {Methodological aspects of teaching students in self-service and self-help in household activities} 291-297

Салюк Б., Школа І. [Цифровий сторітелінг як інструмент для розвитку соціо-емоційних компетентностей на уроках англійської мови] {Digital storytelling as a tool for socio-emotional competencies development in the english language classroom} 298-305

Сотничок О. [Педагогічні умови розвитку композиційно-образного мислення учнів 5-6 класів засобами макетування та ескізування при навчанні технологій обробки конструкційних матеріалів] {Pedagogical conditions for the development of compositional and figurative thinking of 5th-6th grade students by means of modeling and sketching when teaching construction materials processing technologies} 306-316

Срібна Ю. [Ефективність інтегративного підходу до навчання вишивки та килимарства у процесі розвитку творчих здібностей старшокласників] {Effectiveness of an integrative approach to learning embroidery and carpet making in the process of developing the creative abilities of high school students} 317-328

Григор’єва В. [Техніка диригування як важливий елемент диригентсько-хорової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва: методичний аспект] {Conducting technique as an important element of conducting and choral training of future music art teachers: methodological aspect} 329-335

Дегтярьова К., Кібенко Л., Живолуп В., Карась А. [Особливості інтеграції автентичних матеріалів у процес викладання іноземної мови за професійним спрямуванням] {Peculiarities of integrating authentic materials into the process of teaching a foreign language for professional purposes} 336-347

Козак М., Хатунцева С., Кара С., Юдін О. [Неврологічне забезпечення мовленнєвої діяльності] {Neurological support of speech activity} 348-358

Лазоренко С., Леоненко А., Красілов А., Прихожай К. [Вплив занять аеробікою на функціональні можливості студенток нефізкультурного фаху] {Influence of engaging in aerobics is on functional possibilities of students of non-athletic specialty} 359-368

Ліпич В., Ліпич І. [Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання] {Environmental competence as a product of environmental education and environmental education} 369-377

Нагорна Н. [Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання та технологій через використання нетрадиційних методів візуалізації у технологічній освіті] {Development of creative abilities of future teachers of labor education and technology through the use of non-traditional methods of visualization in technological education} 378-390

Омеляненко А. [Методичний супровід підготовки майбутніх вихователів-методистів до формування мовленнєвої компетентності] {Methodological support for the preparation of future methodist educators for the formation of speaking competence} 391-399

Попова О., Лесик А. [Формування критичного мислення майбутніх учителів початкових класів в умовах невизначеності] {Formation of critical thinking of future teachers of primary grades in conditions of uncertainty} 400-406

Семенов А. [Методика спеціальної силової підготовки студентів-пауерліфтерів у підготовчому періоді] {Methods of special strength training of student powerlifters in the preparatory period} 407-415

Khalabuzar O., Khalabuzar E. [ELT via interactive methods: advantages, features and structure] {ELT via interactive methods: advantages, features and structure} 416-423

Shymanovych I. [CLIL methodology in Ukrainian pedagogical universities: challenges and benefits] {CLIL methodology in Ukrainian pedagogical universities: challenges and benefits} 424-432

Школа О. [Моніторинг і діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів фізики з теоретичної фізики] {Monitoring and diagnostics of educational achievements of future physics teachers in theoretical physics} 433-441