Випуск 3 (2015)

Автор | 16 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2015, Вип. 3

Зміст
Бардус І. О. Особистість інженера-педагога комп’ютерного профілю та проблема її розвитку засобами технічних дисциплін
Бєлікова М. В. Особливості технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи
Вагіна Н. С., Бойко К. А. Комп’ютерна дидактична гра як засіб розвивального навчання математики учнів 5-6-х класів
Бутиріна М. В., Тютюнник А. О. Підготовка майбутніх учителів технологій до безпечної педагогічної діяльності
Бусленко О. М. Генезис та сучасний стан дизайнерської діяльності
Буянов П. Г.Особливості технології навчання дорослих
Вдовенко О. І. Система самостійних робіт як основа формування творчих здібностей майбутніх фахівців
Вєнцева Н. О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр.
Вовк Н. В. Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів
Воєвода А. Л. Формування в майбутніх учителів математики навичок самоосвітньої діяльності
Войтович О. П. Науково-дослідницька діяльність майбутніх екологів з основ виробничих технологій
Волкодав Т. А. Діагностика готовності майбутніх молодших бакалаврів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення
Воронова С. В. Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом: історичні засади та сучасність
Горшкова Г.А. Використання системи MOODLE у вивченні вищої математики майбутніми інженерами-металургами
Ємчик О. Г. Методи розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки
Кислова М. А. Проектування змісту навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків
Клейно Л. Г. Деякі аспекти сучасного розвитку дистанційного навчання в межах вищих педагогічних закладів освіти
Кобилянська І. М., Кобилянський О. В. Аналіз категоріально-понятійного апарату з безпеки життєдіяльності
Коваленко О. С. Організація навчальної роботи при підготовці майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій управління проектами
Коваленко О. Ю. [Підвищення якості навчання іноземним мовам у вищому навчальному закладі за допомогою мультимедійних засобів у процесі підготовки майбутніх економістів
Кондрацька Г. Д. Суперечності розвитку комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичного виховання
Корсунський В. О. Метод просторово-графічного моделювання під час навчання студентів-дизайнерів основам формотворення
Косило Х. М. Науково-педагогічна та видавнича діяльність Григорія Врецьони
Кравчук О. М. Система вправ для вдосконалення навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічного факультету
Кушнір Т. І. Формування в учнів граматичної компетентності під час вивчення синтаксису в основній школі
Кузьменко О. С. Вивчення поняття симетрії в процесі навчання фізики твердого тіла
Кулінка Ю. С. Сучасні підходи до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентики
Лаврентьєва О. О. Сучасні науково-теоретичні засади культурологічної підготовки майбутніх учителів фізики і технологій
Лазоренко Л. В. Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень)
Логойда І. В.Підготовка майбутнього вчителя шляхом розвитку творчих здібностей
Марченко О. О. Професійно-особистісний імідж майбутніх інженерів-механіків: фізична складова
Матвєєва О. О. До проблеми діагностики соціально-професійної компетентності майбутніх учителів музики
Мельник О. С. Електронний підручник як основа підготовки вчителя
Микитенко В. О. Синергія педагогічних технологій під час вивчення односкладних речень студентами коледжу
Москвіна І. І. Аналіз сучасних можливостей підвищення якості підготовки фахівців технологічної галузі в Україні
Мулик К. В.Сучасні аспекти використання туристсько-краєзнавчої діяльності при підготовці фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму
Немченко С. Г. Ретроспективний аналіз шостого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальним закладом (з 2001 року до наших днів)
Нікітіна А. В. Полікодові тексти як лінгводидактичні засоби навчання української мови
Овсянніков О. С. Психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі
Панченко Л. Ф., Лавриненко Н. О. Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Панченко О. І. Навчальна практика як важливий чинник формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків
Пелагейченко М. Л. Особливості формування проектної культури майбутнього вчителя
Пецкович Д. Д., Чепелюк А. В., Кушнір Р. Г. Система формування творчого потенціалу майбутніх учителів фізичної культури в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності
Підліснича Н. Г. Розвивальні можливості сучасних засобів навчання в процесі навчання стереометрії в старшій школі
Пустинникова І. М., Ломакін М. В. Реалізація діяльнісного підходу в навчальній програмі, присвяченій закону збереження імпульсу
Решетілова О. М. Сучасні підходи й закономірності формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця в умовах вищого навчального закладу
Розман І. І. Діяльність педагогічних гуртків у Закарпатті: історичний аспект
Савченко Л. О. Оцінювання освітніх досягнень майбутніх учителів технологій засобами педагогічної діагностики
Саєнко Ю. О. Екологічні екскурсії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів
Сільвейстр А. М. Лабораторні заняття з фізики як форми розвитку експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів хімії і біології
Семенова О.В. Педагогічне моделювання: функції та складові
Скляренко І. Ю.Становлення і розвиток технічних училищ відомства шляхів сполучення в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Сліпухіна І. А., Мєняйлов С. М., Максимов С. Л., Подласов С. О. Взаємодія загальнонаукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера
Смаковський Ю. В. Теоретичні основи моделювання процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики
Стадник О. Д., Мороз І. О., Шкурдода Ю. О., Яременко О. В. Розвиток наноосвіти – один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
Улюкаєва І. Г. Розвиток дошкільної освіти в Україні в 1960-1990 рр.
Федоренко О. Г. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Халабузар О. А. Інноваційні педагогічні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови
Цина В. І. Технології адаптації майбутніх педагогів до умов освітньо-професійної діяльності
Чайка А.С. Проблеми гендерного диспаритету в ЗНЗ: аналіз та сучасність
Чирчик С. В.Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики
Чумак О. О. Формування ймовірнісно-стохастичних умінь майбутніх інженерів за допомогою комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання
Чуприна Г. П. Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя при вивченні дисциплін із захисту інформації
Шевчук Л. М. Формування інформаційної компетентності сучасних школярів
Шишкін Г.О. Підготовка майбутніх учителів фізики до організації творчої діяльності учнів
Шульга Н. В. Ціннісна компонента структури навчальної діяльності зі стохастики
Яблоков С. В. Реалізація ідей “діалогу культур” як педагогічна умова формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов
Яковлєва В. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності студентів як засіб формування їх життєвої компетентності
Ярхо Т. О., Ємельянова Т. В. Формування математичної компетентності майбутніх науково-педагогічних кадрів у системі неперервоної професійної підготовки магістрів і аспірантів сучасного технічного університету
Яцько О. М. Структура і зміст інформатичних компетентностей майбутнього економіста
Лаврова А. В., Заболотний В. Ф. Методика застосування засобів комп’ютерно орієнтованого комплексу в навчальному фізичному експерименті
Даниленко Л. І. Деякі аспекти формування готовності вчителя до інновацiйної діяльності
Остапчук С. С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті розвитку шкільної освіти в Україні (1917-1944 рр.)

Категорія: 2015

Залишити відповідь