Випуск 1 (2016)

Автор | 18 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2016, Вип. 1
Зміст
Агейчева А. О., Мангура С. І. Захист інтелектуальної власності в системі дистанційної освіти
Ачкан В. В. Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу
Бузова О. Д. Синтез мистецтв як фактор формування естетичного ставлення майбутнього вчителя-хореографа
Бунчук О. В. Діяльність товариства шкільної освіти в часи радянської влади 1920 р.
Власова Н. Ф. Аналіз сучасної практики формування громадянської позиції молоді в зарубіжній і українській освіті
Волкова Т. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до аналізу ринку освітніх послуг і ринку праці у процесі дипломного проектування
Вільхова О. Г. Дитяча народна хореографія в діяльності організатора позакласної та позашкільної виховної роботи в УРСР
Гамза А. В. Формування текстотворчої компетентності в молодших школярів на засадах лінгводидактики
Герасимчук В. Л. Санітарно-просвітницька робота громадських товариств на Закарпатті міжвоєнного періоду
Главатських І. М. Психокорекція смисложиттєвих орієнтацій студентів
Дика Н. М., Огарь Ю. В. Реалізація когнітивно-комунікативної методики навчання синтаксису у профільній школі
Древаль Ю. Д., Сичікова Я. О. Аналіз стану виробничого травматизму в закладах освіти як основа для вдосконалення культури охорони праці
Дурнєва Т. В. Надання смислів професійним ціннісним орієнтаціям керівника навчального закладу
Єрмак Ю. І. Реорганізація освітньої системи України 1917-1920 рр. (план єдиної національної школи)
Заболоцький А. Ю. Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ
Каданер О. В. Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення фахових дисциплін
Камин А. А. Эвристический аспект в решении открытых задач
Карпенко О. О., Погорєлов М. Г., Чернишов С. О. Функціонально-структурний метод як засіб удосконалення навчального процесу вишу
Комаров А. І. Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення іноземної мови
Кушнір Т. І. Робота з учнями 8-х класів над формуванням граматичної компетентності під час вивчення простого ускладненого речення
Лазаренко С. С. Сутнісні виміри емоційно-естетичного досвіду учня середніх класів у контексті навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів
Лещенко Е. В. Соціокультурні особливості просвітницької діяльності М. Каришева та Р. Квітки – послідовників М. Корфа
Лупаренко С. Є., Чернорук Л. В. Організація діяльності музичних шкіл в СРСР (1950-1980 рр.)
Лучкевич В. В. Роль університетської агенції Франкофонії в інтернаціоналізації вищої освіти
Матюха Г. В., Карпінська М. О. Педагогічні інновації в навчальному процесі з англійської мови в основній школі
Мицик Г. М. Логопедична освіченість та її місце в структурі корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з вадами мовлення в сільській місцевості
Нищак І. Д. Науково-педагогічні засади проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій
Остраус Ю. М. Комунікативні якості як критерій сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів
Панова С. О. Основні чинники формування вмінь самовдосконалення в майбутніх учителів математики
Петько Л. В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів спеціальності “Музичне мистецтво” (на прикладі вірша Мері Ховітт “Павук і Муха”)
Попкова Е. І. Особливості формування управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
Почтовюк С. І., Черненко В. П. Методичні основи формування інформаційної культури майбутніх психологів
Ryzhkova S. V., Belska A. K. The role of the innovational processes in the pedagogical activity of teachers
Роженко І. В. Психолого-дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів при дистанційному навчанні
Синьова Т. В., Алексєєва Л. І., Алексєєв М. Е. Педагогічні умови розвитку полікультурної взаємодії студентів у навчально-виховному процесі вишу
Скляренко І. Ю. Періодизація розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення у 20-60-ті рр. ХХ століття
Смагулова Н. О. Сутність понять “фахова та професійна компетентність”: їх тлумачення, різниця та взаємодія
Соловйова Т. Г., Олійник І. С. Групова робота як засіб формування здорового способу життя молодших школярів
Старокожко О. М. Родові взаємозв’язки концептів “парадигма” та “дослідницький підхід”
Стефанишин К. Л. Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови
Суділовська М. М. Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди в дослідженнях Д. Чижевського
Толкачова А. С. Попередження шкідливих звичок в учнів шкіл-інтернатів
Тільчарова К. О.Корпоративна ідентичність – запорука успішності академічного бренду
Улюкаєва І. Г. Концепція дошкільного виховання Софії Русової
Устименко Ю. С. Діагностичний інструментарій щодо визначення рівнів сформованості готовності майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання
Ушмарова В. В. Обґрунтування закономірностей і принципів формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти
Халабузар О. А. Імплементація синергетичного підходу в підготовці майбутніх філологів
Царик О. М. Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст.
Чернишова Н. В. Витоки ідей виховання милосердя в молоді
Шевченко М. Ю., Бєльська А. К. Розвиток комунікативної культури особистості як важливий чинник освітнього процесу
Шевчук О. Б. Психологічні принципи в проектуванні та розробці експертних навчальних систем
Шикула Р. Р. Використання засобів прородничого музею в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука
Шумілова І. Ф. Самоосвіта студентів з питань формування загальнокультурної компетентності
Юдіна О. В. Формування в студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності з використанням інтернет-ресурсів
Юник Т. І.Інноваційні технології поетапного запам’ятовування матеріалу музичних творів студентом-піаністом
Ярова О. Б. Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти

Категорія: 2016

Залишити відповідь