Випуск 3 (2014)

Автор | 16 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2014, Вип. 3
Зміст
Алєксєєва Г. М. Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
Алтухова Г. Н. Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников
Бабенко Л. В.Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання
Богданова М. М. Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей
Буянов П. Г. Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці
Вертипорох Д. Я. Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем “Автосправа”
Вєлкова О. В. Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу
Вєнцева Н. О. Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр.
Гриценко А. П. Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії
Герасимчук Т. В. Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця
Гриджук О. Є. Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю
Гуренко О. І. Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту
Давиденко Г. В. Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики
Дольме М. М. Дистанційне навчання: переваги та недоліки
Єфименко Ю. О. Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки
Зайцева Л. І. Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін
Засименко В. В. Teaching filling up professional logistic documentation in English
Канюк Г. И., Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов
Кітова О. А. Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського
Коваленко Д. В. Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі
Козинець О. В. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського
Колесниченко Н. Ю. Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу
Коростелін М. О. Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності
Кудінов М. В. Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Куценко С. В. Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
Лаврентьєва Н. В. Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення
Лебідь О. В. Стратегічне управління в системі освіти
Лісіна Л. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання
Лук’янчиков М. І. Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки
Лук’янчикова О. О. Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю
Любченко О. В. Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій
Малихін А. О. Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України
Малихін В. А. Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Місько Н. В. Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст)
Наход С. А. Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців
Немченко С. Г. Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління
Онищенко С. В. Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології
Панова С. О. Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології
Подопригора Н. В. Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики
Піскурська Г. В. Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності
Савицький А. М. Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна
Сиващенко С. І. Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки
Сичікова Я. О. Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів
Смагулова Н. О. Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти
Соловій У. В. Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови
Турчин Т. М.Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні
Хоменко В. Г. Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Чернєга О. А. Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання
Шиліна Г. А. Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи
Школа І. В. Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей
Ярошинська О. О. Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Категорія: 2014

Залишити відповідь