Випуск 1 (2015)

Автор | 24 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

2015 рік

Випуск 1

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст (*.pdf формат)

 1. Барліт О. О., Барліт А. Ю. Шкільний буллінг у сучасному освітньому середовищі
 2. Білова Ю. А. Деякі аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки
 3. Бондаренко Н. А. Особливості формування зв’язних висловлювань у старших дошкільників із ЗНМ
 4. Буянов П. Г. Професійна освіта дорослих в умовах розвитку суспільства
 5. Вєнцева Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХ ст.
 6. Гриджук О. Є. Система вправ для формування мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного профілю
 7. Дуда Г. В. Педагогічна модель формування фахових компетентностей майбутніх пілотів у процесі вивчення фізики та математики
 8. Завгородня А. І. Нетрадиційні методи формування економічної компетентності учнів основної школи
 9. Єфименко Ю. О. Методичні засади використання інформаційних технологій при фізико-технічній підготовці майбутніх учителів фізики
 10. Іванишин Г. Я. Педагогічні умови підготовки іноземних студентів медичних ВНЗ до професійного україномовного спілкування
 11. Казанцева Л. І. Багатомовне навчання дошкільників: аналіз програмно-методичних документів
 12. Канюк Г. И., Чернюк А. М., Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф. Лабораторное моделирование работы теплового насоса и определение её эффективности
 13. Коваленко Ю. Б. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з інформаційної безпеки
 14. Коваль Л. В. Початкова математична освіта в умовах реформування вітчизняної шкільної галузі
 15. Козак Н. Г. Ціннісне ставлення до здоров’я як необхідна складова виховання підлітків в основній школі
 16. Козинець І. І. Мозковий штурм як одна з форм колективного обговорення проблем
 17. Комарова А. І. Забезпечення якості управління освітою в контексті інноваційних процесів
 18. Куліченко А. К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота
 19. Лежавська А. А. Сутність та елементний склад економічної культури фахівця
 20. Литвинчук О. М. Здоров’язбереження студентської молоді засобами туристичних послуг
 21. Лоза Т. В. Сутність особистісних характеристик дітей-сиріт підліткового віку та їх вплив на процес підготовки особистості до самостійного життя
 22. Лоюк О. В. Розвивальна функція виховання: сучасний погляд
 23. Лупаренко С. Є. Використання в сучасних умовах теорії та практики соціокультурного забезпечення дитинства ХХ ст.
 24. Матвєєва О. О. Особливості розробки тестів з діагностики музично-виконавських знань
 25. Матвєєва К. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови
 26. Москаленко О. І. Методи контролю та оцінювання професійної підготовки авіаційних фахівців
 27. Мурзина О. А. Структура професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів
 28. Набока О. Г., Ступак О. Ю. Управлінська культура керівника навчального закладу як предмет наукових розвідок
 29. Немченко С. Г. Ретроспективний аналіз першого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (організаційно-номенклатурний (1917-1930 рр.)
 30. Никитюк Л .В. Внесок вітчизняних методистів-природознавців у розвиток природничої освіти
 31. Нітенко О. В. Критерії оцінювання іншомовних компетентностей фахівців права
 32. Овсянніков О. С. Розробка моделі формування інформаційної компетентності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю
 33. Осіпцов А. В. Вивчення стану відношення студентів класичного університету до феномену загальнолюдських цінностей особистості
 34. Петрикова О. П. Педагогічні передумови навчання сольному співу в підготовці викладача музики
 35. Петровська К. В. Проблема ризикованих поведінкових практик у молодіжному середовищі
 36. Подопригора Н. В. Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах
 37. Роженко І. В. Теоретичні передумови ефективного управління пізнавальною діяльністю студентів в умовах дистанційного навчання
 38. Савицький А. М. Методичні підходи в організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна
 39. Сизоненко І. Г. Діяльність соціального педагога з формування правоправної поведінки підлітків-сиріт у процесі правової соціалізації
 40. Сосницкая Н. Л., Москвина И. И., Сахно Т. С. Дистанционное образование: модель современной обучающей системы
 41. Сосницька Н. Л., Сичікова Я. О. Методичні рекомендації до написання розділу з охорони праці у кваліфікаційних роботах майбутніх інженерів-педагогів
 42. Тільчарова К. О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету
 43. Толкачова А. С. Становлення шкіл-інтернатів: історичний аспект
 44. Турчин Т. М. Розвивальна функція початкової загальної музичної освіти
 45. Фефілова Т. В., Саєнко Ю. О. Методика роботи майбутніх учителів початкових класів з батьками
 46. Khalabuzar O. A. Professional training of future teachers of humanitarian disciplines in the context of modern educatoinal paradigm
 47. Хатько А. В., Алєксєєва Г. М. Соціальні мережі як сучасний засіб залучення абітурієнтів до ВНЗ
 48. Хлопов А. М. Розвиток навичок дослідницької діяльності в студентів перших курсів факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В.Г.Короленка як засіб стимулювання до навчання у вищому навчальному закладі
 49. Хребтова В. В. Педагогічні умови ефективності полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей
 50. Цвіркун Л. О. Дидактична модель формування проектно-конструкторської компетентності в процесі графічної підготовки
 51. Чернишова Н. В. Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді
 52. Шандиба О. В. Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів
 53. Шарата Н. Г. The main task of innovation activity of higher school
 54. Шуба В. В. Організація навчально-тренувального процесу паралімпійців
 55. Шуба Л. В. Шляхи формування здорового способу життя молодших школярів у сільській місцевості
 56. Юник Д. Г. Завадостійкість управлінців персоналом як парадигма психолого-педагогічної науки
 57. Юник І. Д. Когнітивні уміння майбутніх фахівців: зміст та структура
 58. Ярова О. Б. Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу
Категорія: 2015

Залишити відповідь