Випуск 2 (2015)

Автор | 24 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

2015 рік

Випуск 2

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст (*.pdf формат)

 1. Аврамчук О. Є., Левшенюк В. Я. Системний підхід до організації навчального дослідження з фізики в професійних навчальних закладах
 2. Барканов А. Б. Роль професійно-орієнтованих задач при вивченні фізики в системі підготовки молодших спеціалістів аграрно-технологічних коледжів
 3. Борейчук А. В. Формування інструментальних компетентностей студентів-юристів за допомогою ігрових форм та методів
 4. Бурак В.І. Аналіз навчальної програми з фізики для основної школи за новим державним стандартом
 5. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в учительських інститутах України в 1907-1917-х роках
 6. Вершинська О. Б. Безперервність як інструмент у реалізації навчальних технологій професійної освіти маркетологів
 7. Галатюк Ю. М., Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. Основні функції навчання в контексті сучасної парадигми природничої освіти
 8. Гриджук О. Є. Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів лісівництва в курсі “Фахова термінологія”
 9. Гуренко О. І. Запровадження ситуативного підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів
 10. Денисяко С. О. Зміст технічних знань учнів старшої школи залежно від об’єкта їх відображення
 11. Дудукалова О. С. Особливості професійної діяльності інженера-педагога економічного профілю
 12. Жигірь В. І. Специфіка інтегрованих спецкурсів у професійній підготовці майбутніх менеджерів освіти
 13. Збаравська Л. Ю., Слободян С. Б. Особливості використання професійно спрямованих завдань у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному навчальному закладі
 14. Іванова Л.І., Сущенко Л.П. Особливості розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця з фізичної реабілітації з позицій акмеології
 15. Канюк Г. И., Загребельная Л. И., Козлова М. Л. К вопросу о формировании содержания и методики обучения дисциплине “Автоматизированные системы управления технологическими процессами” (АСУ ТП) будущих инженеров-энергетиков и инженеров-педагогов
 16. Коваленко О.Ю. Тестування та взаємооцінка в режимі онлайн у системі контролю якості знань при вивченні іноземних мов
 17. Кондратьєва О. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в контексті полікультурного освітнього середовища
 18. Крамаренко А. М. Науково-методичне забезпечення процесу формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової школи
 19. Кушнір В. М. Втілення ідеї поглиблення вивчення предметів в умовах утилітарної середньої освіти (60-70-ті ХХ ст.)
 20. Лазаренко Л. В., Мормуль А. Л. Аналіз експериментального дослідження впливу факторів професійної діяльності на стан здоров’я вчителя
 21. Лебідь О.В. Формування змісту освіти магістрантів зі спеціальності “Управління навчальним закладом”
 22. Лещенко Г. А. Самоконтроль як механізм формування професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування на авіатранспорті
 23. Лихолат О.В. Інформаційно-світоглядний аспект вивчення навчальної дисципліни “Матеріалознавство” в системі підготовки здобувача вищої освіти за спеціальністю 6.010104 професійна освіта
 24. Лісіна Л.О. Творчість при розробці технологій навчання
 25. Ляпунова В. А. Психологічні механізми розвитку толерантності в структурі готовності до професійної педагогічної діяльності
 26. Макаренко В.В., Співак В.М. Використання програм моделювання при вивченні курсів з радіотехніки
 27. Мартинюк О. С. Проблеми та перспективи підготовки фахівців у галузі освітньої робототехніки
 28. Марчук О. О. Методика проведення краєзнавчих екскурсій волинського вчителя-новатора початку ХХ ст. В.Крижаковського
 29. Нікітенко В. О. Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціально-філософський вимір
 30. Немченко С. Г. Сторітеллінг як метод підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління
 31. Овсянніков О. С. Використання вхідного діагностичного контролю в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
 32. Огринчук О. П. Удосконалення нових методів викладання української мови як іноземної в медичному університеті
 33. Одайник В. В. Розвиток координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів засобами баскетболу в умовах сучасної парадигми вищої освіти
 34. Оніщенко А. А. Зміст підготовки майбутніх організаторів і керівників технічної творчості учнів до роботи в позашкільних закладах освіти як педагогічна проблема
 35. Павелків К.М. Рефлексивна культура як важливий компонент професійної культури вчителя іноземної мови
 36. Плачинда Т. С. Рефлексія та самоконтроль під час професійної підготовки фахівця
 37. Перхайло Н. А. Агресія підлітків: соціально-педагогічний аспект
 38. Перцова Н. І. Узагальнення досвіду професійної діяльності в контексті педагогічної рефлексії (на основі матеріалів конкурсів професійної майстерності)
 39. Петриченко Л. О. Сучасний стан та перспективи розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя: пошук освітньої стратегії
 40. Петруньок Т. Б. Особливості навчання фізики в будівельних вищих навчальних закладах
 41. Садовий М. І., Трифонова О. М. Формування предметної компетентності з фізики при вивченні співвідношення гравітаційної та інертної мас
 42. Скорик А.О. Роль професіоналізму в процесі професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів
 43. Сокол М. О. Різноаспектна детермінація поняття акмеологія
 44. Стешенко В. В., Стешенко Б. В. Характерні особливості професійної підготовки майбутнього вчителя технології
 45. Сусь Б .А., Шатковська Г. І. Науково-дослідна робота студентів як необхідна умова підготовки майбутніх фахівців
 46. Терлецька Л. М. Іншомовна підготовка учнів педагогічних училищ України другої половини ХХ століття
 47. Удовиченко Г. А. Етапи формування фахової компетентності в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи
 48. Улюкаєва І. Г. Розбудова дошкільної освіти в Україні в повоєнні роки (1943-1960 рр.)
 49. Фаюк Г. В. Проектна культура вчителя: місце дефініції в термінологічному полі сучасної науки
 50. Філоненко С.О. Метод проектів у викладанні дисципліни “Масова література” для студентів спеціальності “Мова і література (англійська, болгарська)”
 51. Цина А. Ю., Діденко К. Ю., Слесар Н. І., Яріш К. С. Методи визначення базових значень нормативних ризиків на об’єктивному рівні при вивченні курсу “Основи охорони праці”
 52. Чернявський В. В. Особливості методики викладання спецкурсів з фізики в морських вищих навчальних закладах
 53. Чорновол Л. О. Теоретико-методологічні підходи до змісту концепту “жіноча освіта” в Російській імперії ХІХ ст.
 54. Шандрук С. І. Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності
 55. Швець Г. Д. Навчальні художні тексти для читання інокомунікантами: добір та адаптаційна стратегія
 56. Шишкін Г. О., Бандуров С. О. Прилад для демонстрації та дослідження властивостей механічних хвиль
 57. Школа О. В. Взаємозв’язок і наступність курсів загальної та теоретичної фізики в професійній підготовці майбутніх учителів фізики
 58. Шумілова І. Ф. Узгодженість регіонального та компетентнісного підходів до формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей
 59. Шут М. І., Благодаренко Л. Ю., Мартинюк М. Т. Шкільна фізична освіта: як повернутися на гідні позиції
 60. Щербина І. Ю. Здоров’язберігаюче навчання як шлях розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я школярів
 61. Юдіна О. В. Педагогічні аспекти навчання студентів іншомовної ділової міжкультурної комунікації
 62. Яблочнікова І. О. Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у Східній Європі
Категорія: 2015

Залишити відповідь