Випуск 1 (2017)

Автор | 3 Жовтня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2017, Вип. 1
Титул
Зміст
Басенко Р. О. (Полтава). Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів
Безлюдна В. В. (Умань). Історіографічний огляд професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1948-2016 рр.)
Древаль Ю. Д., Сичікова Я. О. (Харків, Бердянськ). Профілактичні заходи у сфері охорони праці закладів освіти: міжнародно-правовий аспект
Літвінова Т. В. (Київ). Сутність дефініції “соціальне здоров’я”
Mekvabidze R. Z. (Gori, Georgia). Decision Making for the Development of High Educational Program of Hotel Management (Case of Georgia)
Мирошниченко В. О., Федчиняк А. О. (Бердянськ). Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз
Сірак І. П. (Вінниця). Самореалізація особистості: філософський аспект проблеми
Слухенська Р. В., Єрохова А. А. (Чернівці). Розвиток творчого мислення майбутніх лікарів: до історії проблеми
Царенко А. В. (Кропивницький). Історія розвитку поняття “відповідальність”
Чирва А. С. (Суми). Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю
Соловйова Т. Г., Жора О. Ю. (Запоріжжя). Особливості профілактики соціальної дезадаптації дошкільників в умовах будинку дитини
Александрова В. Ф. (Київ). Становлення позакласної роботи з української мови в загальноосвітньому навчальному закладі
Єрмак Н. В. (Бердянськ). Психолого-педагогічна сутність принципів наступності й перспективності в навчанні української мови учнів 5-8 класів
Павленко М. П. (Бердянськ). Інтернет-технології як засіб формування позитивного іміджу школи
Полінок О. В. (Київ). Метод проектів як ефективний засіб активізації навчальної діяльності старшокласників на уроках української мови
Александрова К. В., Крісанова Н. В., Рудько Н. П. (Запоріжжя).Проблемні аспекти викладання дисциплін природничо-наукового циклу у вищих медичних навчальних закладах України
Бакум В. А. (Бердянськ). Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів музики засобами української народної пісні
Білик О. В. (Кременчук). Основні компоненти самоосвітньої компентентності майбутніх фахівців з електропобутової техніки
Бударіна Я. В., Кучерява Ю. А., Степанішіна Т. Е. (Маріуполь). Дистанційне навчання української / російської мови як іноземної
Греб М. М. (Бердянськ). Деякі аспекти формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Гриджук О. Є. (Львів). Психологічні аспекти становлення мовної особистості студента-лісотехніка
Дубінець І. В. (Бердянськ). Інтерпретація музичних творів як необхідна складова професійної підготовки майбутнього вчителя – музиканта
Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. (Харків). Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі
Кондратенко Н. Ю. (Київ). Лінгводидактичні умови формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів
Kutsak A., Kryvsun K. (Запоріжжя). Importance of self-work of the students medical institutes as an important factor of increasing the grade of doctors education
Маковєй Р. Г. (Харків). Самостійна робота як форма навчального процесу у ВНЗ для розвитку іншомовного професійного мовлення студентів транспортних спеціальностей
Ненько Ю. П. (Черкаси). Створення ситуацій професійного спілкування на лекційних та семінарських заняттях як умова формування готовності курсанта до професійно орієнтованої комунікативної діяльності
Пришляк М. І. (Енергодар). [Про вплив лекції на формування у студентів інтересу до вивчення непрофільних дисциплін
Радченко А. Ф. (Київ). Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови
Рибінська Ю. А. (Київ). Апробація відеоматеріалу як автентичного джерела патернів мовлення для професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів
Русіна Н. Г. (Рівне). Можливості використання сучасних програмних продуктів у практичному навчанні майбутніх землевпорядників
Сивак О. А., Акульшина А. В. (Маріуполь). Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ
Слятіна І. О. (Миколаїв). Комунікативна компетентність і її формування у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики
Стасенко О. А. (Кропивницький). Структура професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури
Тараненко Ю. П. (Бердянськ). Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії в контексті розвитку мистецької педагогіки
Khalabuzar Oxana. (Бердянськ). Forming of the reflective position of students on the English lessons
Чубань Т. В., Левченко Т. М. (Переяслав-Хмельницький). Вивчення звертання в педагогічних університетах
Шевченко Ю. А. (Миколаїв). Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музики в процесі підготовки до організації роботи з учнівським колективом
Гавриляк В. В. (Полтава). Критерії оцінювання рівня розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу
Іващенко О. А. (Черкаси). Формування лідерських якостей у майбутніх працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій
Литовченко І. М. (Київ). Види корпоративних університетів у США: різноманітність як запорука успіху
Скляренко І. Ю. (Київ). Соціально-психологічні особливості управління багатонаціональним екіпажем морського судна

Категорія: 2017

Залишити відповідь