Випуск 2 (2017)

Автор | 13 Грудня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

2017 рік

Випуск 2
Титул
Зміст

Вєнцева Н. О., Федчиняк О. А. Актуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20-30 рр. ХХ століття в сучасних умовах 

Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр в освітньому середовищі

Головаха М. Л., Моргунцова С. А., Шишка І. В., Кудієвський А. В., Кислиця Є. В. Здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія

Орлянський О. Ю. Спеціальна теорія відносності без парадоксальних постулатів

Симоненко Н. О. Нормативні основи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США

Сліпухіна І. А., Мєняйлов С. М., Рудницька Ж. О. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття

Григор’єва В .В. Методи та прийоми організації творчої діяльності учнів початкової школи на уроках інтегрованого курсу “Мистецтво” 

Бублей Т. А. Диференційоване навчання фізичних вправ учнів 5-9 класів з відхиленнями у стані здоров’я 

Бушинська О. Д. Розвиток ключових компетентностей учнів під час виконання міжпредметних навчальних проектів з фізики в основній школі

Зикова К. М., Шишкін Г. О. Аналіз стану якості навчання фізики учнів у Запорізькій області 

Косогов І. Г., Шишкін Г. О. Вимоги до навчальних джерел інформації з фізики для учнів старших класів

Лазаренко А. С. Змістові складові профорієнтаційної роботи з фізики

Лапта С. И., Сергеев В. Н., Токарев П. Л., Мирко В. А., Литвинов Ю. В. Виртуальные лаборатории для обучения физике

Левківський А. М. Роль мотиваційного компонента професійно-педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті рейтингового оцінювання навчальних досягнень старшокласників

Лягушин С. Ф., Соколовський О. Й. Необхідність і можливість ознайомлення школярів із базовими ідеями статистичної фізики

Марущак М. О. Організаційно-методичні умови оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи в процесі навчання футболу

Мовчан С. М.  Особливості створення завдань навчальних проектів для реалізації внутрішньопредметних зв’язків алгебри в основній школі 

Нищета В. А. Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену “Риторичного”

Харченко М. М. Формування компетентності з фізики учнів основної школи в процесі реалізації міжпредметних зв’язків природничих наук

Чумаченко Т. І. Підвищення пізнавальної активності учнів з використанням нестандартних форм проведення уроків математики

Базильчук О. В., Сущенко Л. П. Характеристика італійського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах 

Бакум З. П., Костюк С. С. Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців

Білик В. Г. Компетентнісний підхід до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах 

Благий О. С. Зміст формування здоров’язберігаючої компетентності біологічного напряму майбутніх інженерів-технологів харчової галузі 

Бобилєв Д. Є. Навчання функціональному аналізу в педагогічному ВНЗ 

Величко С. П., Сірик Е. П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей 

Войтовська О. М. Роль компетентнісного підходу в професійному розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти 

В’яла О. М. Теоретичне підґрунтя формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності

Гевко І. В. Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі майбутніх учителів технологій в умовах євроінтеграції 

Данилевич М. В. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності

Жданюк А. В. Етапи процесу запобігання конфліктам у професійній діяльності юриста

Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики

Захаріна Є. А.  Особливості професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту для організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах

Коновальська Л. О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі

Косенко П. Б. Складники творчої діяльності вчителя музичного мистецтва 

Косенко Ю. М. Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу: основні напрями прояву 

Кравченко Ю. В. Про досвід підготовки майбутніх учителів фізичної культури в зарубіжних вищих навчальних закладах 

Кугай Н. В., Калініченко М. М. Функціонально-структурна модель формування методологічних знань і вмінь майбутнього вчителя математики 

Мартиненко О. В. Професійно-творча підготовка студента-хореографа в умовах педагогічного ВНЗ

Мицик Г. М. Сутність поняття професійної компетентності логопеда, зорієнтованого на запити сільського соціуму

Осіпов В. М., Будний О. М. Фізичний стан готовності студентів до тестування фізичних якостей за програмою щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

Побидайло Н. Г. Застосування дидактичних краєзнавчих ігор на заняттях фізичної географії

Попова О. І. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів

Попович А. С. Набутки української лінгводидактики вищої школи в навчанні стилістики 

Прима А. В., Путров С. Ю. Особливості закордонного досвіду підготовки фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах

Сивак О. А. Вплив інформатичних дисциплін на формування професійних компетентностей майбутніх документознавців

Юник Д. Г., Юник Т. І. Інноваційна технологія розвитку мнемічних умінь студентів-піаністів у процесі роботи над музичними творами 

Лебідь О. В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління як наукова категорія

Категорія: 2017

Залишити відповідь