Випуск 3 (2020)

Автор | 26 Січня, 2021

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 3.

 

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 3.

[Титул]

[Зміст] 5-10

Наталія БАБИЧ, КАТЕРИНА ТИЧИНА [ Критеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовлення ] {Criterion-indicative base of compositional rhythmic speech structure diagnostics} 11-26

Евеліна БАЖМІНА [ Використання byod технологій в освітньому процесі ] {Use of byod technology in educational process} 27-40

Олександр БУБЛІЄНКО [ Втілення українських архетипів у хореографічних образах телевізійного шоу «танці з зірками» 2017-2019 років ] { The embodiment of ukrainian archetypes in the choreographic images of the tv show “dancing with the stars” 2017-2019 } 41-47

Оксана ГУБІНА [ Порівняльна характеристика ключових аспектів розвитку відкритої освіти в роботах вітчизняних компаративістів ] { Comparative characteristics of key aspects of the development of open education in the works of domestic comparativists } 48-55

Олексій КРАСНОЖОН, Василь МАЦЮК [ Комп’ютерна підтримка вивчення теми “кореляційний зв’язок, коефіцієнт кореляції” курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики ] { Computer support for the study of the topic “correlation, correlation coefficient” of the course of probability theory with elements of mathematical statistics } 56-65

Алла КУЛІЧЕНКО [ Витоки розвитку інноваційної діяльності в медичних коледжах пенсільванії  ] { Origins of innovation activity development in pennsylvania medical colleges } 66-75

Людмила ОСТРОВСЬКА [ Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі ] { Online consults as a component part of distance education in high school } 76-87

Валентина ПЕРЕГУДОВА [ Mind map як засіб візуалізації технологічних процесів ] { Mind map as a means of visualization technological processes } 88-97

Юрій ПОЛЄЖАЄВ [ Культурна грамотність як педагогічна категорія: наукова дискусія ] { Cultural literacy as pedagogical category: scientific discussion } 98-107

Євгенія ЛИНДІНА, Олександр КОЗИНЕЦЬ [ Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку ] { The retrospective analysis of the speech-therapy assistance to children with the disorders of the intellectual development } 108-117

Ірина САРАЄВА [ Мистецькі види діяльності в просторі дошкільного дитинства ] { Artistic activities in the preschool children’s space } 118-126

Лариса ШЕВЧУК [ Теоретичні засади диференційованої роботи учнів початкових класів з текстами: до питання про форми диференціації ] { Theoretical bases of differentiated work of primary school students with texts: on the question of forms of differentiation } 127-137

Марина БОГДАНОВА, Марія БОГДАНОВА [ Формування ціннісних орієнтацій учнів під час вивчення зарубіжної літератури в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти ] { The formation of pupils’ value orientations during study of foreign literature in the 10-11 forms in generaly secondary education establishments } 138-142

Ганна ГАВРЮШЕНКО [ Загальні аспекти підготовки учнів до географічних олімпіад ] { General aspects of the students training for geographical olympiads } 143-151

Євгенія ЄЛЕНІНА [ Застосування виставкових матеріалів краєзнавчого музею в освітньому процесі школи ] { The usage of exhibition materials of local history museum in the educational school process } 152-161

Сергій СЕМЕНЕЦЬ, Ольга ЛУЦИК [ Задачна система компетентнісно орієнтованого навчання математики учнів основної школи ] { Problem-based system of competence-oriented teaching of mathematics to primary school pupils } 162-172

Сергій СЕМЕНЕЦЬ, Ольга ЛУЦИК [ Задачна система компетентнісно орієнтованого навчання математики учнів основної школи ] { Problem-based system of competence-oriented teaching of mathematics to primary school pupils } 162-170

Олена ЧУГУНОВА [ Розвиток математичних здібностей старшокласників у процесі формування основних понять алгебри і початків аналізу ] { Development of mathematical abilities of senior pupils’ in the process of forming the basic concepts of algebra and the beginnings of analysis } 171-181

Юлія БОЙКО [ Визначення структурних компонентів, критеріїв та рівнів їх сформованості в процесі формування аксіологічних установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти ] { Determination of structural components, criteria and levels of formation in the process of axiological attitude forming towards healthy lifestyle of students of higher education institutions } 182-195

Оксана БЯЛИК [ Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства ] { Peculiarities of sexual education of student youth in the countries of the second and third waves of accession to the european community } 195-203

Оксана БЯЛИК [ Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства ] { Peculiarities of sexual education of student youth in the countries of the second and third waves of accession to the european community } 195-203

Олександр ВЕРІТОВ [ Формування інформаційно-комунікаційного компонента підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту ] { Formation of information and communication component of entrepreneurial culture of bachelors of physical culture and sports } 204-214

Юрій ВІНТЮК [ Дослідження здібностей у навчальній роботі зі студентами-психологами ] { Research of abilities in learning work with students-psychologists } 215-223

Дарія ВОЗНОСИМЕНКО [ Викладання курсу вищої математики для майбутніх екологів ] { Teaching a course of higher mathematics for future ecologists } 224-230

Павло ВОРОБЙОВ [ Роль електронних курсів на платформі moodle у формуванні професійної компетентності майбутніх суднових механіків ] { The role of e-courses on lms moodle in the formation of professional competence of future ship engineers } 231-240

Сергій ГАЛЕЦЬКИЙ [ Особливості системного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій ] { Features of the system approach to the problem of formation of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies } 241-249

Катерина ГОСТРА [ Специфіка застосування інтерактивних методів на уроках російської мови як іноземної ] { Specificity of application of interactive methods at russian lessons as a foreign language } 250-259

Вікторія ДОБРОВОЛЬСЬКА, Світлана МІСЄВИЧ [ Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни «географія судноплавства» ] { Formation of ecological competence of future specialists during study the discipline “geography of navigation” } 260-269

Едуард ЄРЬОМЕНКО [ Аналіз результатів наукового дослідження стану вихованості у студентів фізичної культури та основ здоров’я в процесі занять бойовим хортингом ] { Analysis of the results of scientific research on the state of education of students of physical culture and basics of health in the process of combat horting training } 270-283

Світлана КНИШ, Олександра Корвегіна [ Підготовка майбутніх учителів біології на заняттях анатомії в контексті вимог нової української школи ] { Training of future biology teachers in anatomy classes in the context of the requirements of the new ukrainian school } 284-290

Оксана КУДРЯ [ Формування в студентів знань з етнодизайну в процесі опанування навчальної дисципліни “tехнологічний практикум” ] { Formation of students’ knowledge in ethno-design in the process of mastering the educational discipline “technological practice” } 291-299

Дарина ЛЮТА [ Перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму ] { Perspective directions of formation of readiness of future specialists in tourism for professional activity in the field of social tourism } 300-307

Ірина ЛЯШЕНКО [ Рефлективна практика як засіб розвитку критичного мислення студентів університету в умовах дистанційного навчання ] { Reflective practice as a means of critical thinking development in distance learning with university students } 308-315

Олена МАЙВАЛДОВА [ Зміст психофізичної готовності майбутніх фітнес-тренерів ] { The content of psychophysical readiness of future fitness trainers } 316-328

Олена МАЛИЦЬКА [ Cинтез мистецтв як інновація в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи ] { Synthesis of arts as an innovation in the process of professional training future primary school teachers } 329-334

Ольга НЕСТЕРОВА [ Відповідальність у контексті розвитку академічної доброчесності студентів у США ] { Responsibility in the context of academic integrity development of usa students } 335-342

Катерина ОСАДЧА, Вячеслав ОСАДЧИЙ, Владислав КРУГЛИК,  Ірина НАУМУК, [ Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти ] { Blended learning in the training of masters of vocational education } 343-353

Микола ПЕЛИПЕНКО [ Самозбереження майбутнього рятувальника як аспект сталого розвитку суспільства ] {Self-saving of the future savior as an aspect of sustainable development of society } 354-362

Валентина ПОЗДНЯКОВА [ Oсобливості підготовки здобувачів морської освіти до майбутньої професійної діяльності ] { Peculiarities of training marine education contenders for future professional activity } 363-370

Ольга ПОЛЯКОВСЬКА [ Індикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти україни в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової бази ] { Indication of trends in the development of the foreign students’ training in ukrainian institutions of higher education between 1991 – 2002 on the basis of legal framework analysis } 371-380

Ольга ПОПОВА, Анжеліка ЛЕСИК [ Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів ] { Theoretical principles of preparation of future primary school teachers for the formation of tolerance in students } 381-387

Ірина РАСТОРГУЄВА, Анастасія ЄФІМОВА [ Використання самостійних занять оздоровчої спрямованості здобувачами вищої освіти ] { The use of independent health-improving classes by higher education seekers } 388-394

Наталія УШАКОВА, Ольга АРТЬОМОВА [ Аудіювання як один із способів навчання нерідної мови іноземних студентів ] { Listening as one of the ways to teach a foreign language to foreign students } 395-404

Віталій ХОМЕНКО, Марія СКУРСЬКА, Катерина СТАРОСТЕНКО [ Розробка моделі змісту навчання архітектури ЕОМ студентів інженерно-педагогічного профілю ] { Development of a model of the content of teaching computer architecture to students of engineering and pedagogical profile } 405-418

Людмила ЧИСТЯКОВА [ Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності ] { Formation of positive motivation of students to environmentally friendly activities } 419-427

Володимир ШПОРТЬКО [ Педагогічне моделювання розвитку професійної культури військових лікарів у системі військово-медичної освіти ] { Pedagogical modeling of development of professional culture of military doctors in the system of military medical education } 428-437

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь