Випуск 3 (2017)

Автор | 25 Січня, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2017, Вип. 3
Титул
Зміст
Алієв Х. М.  Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах
Бхіндер Н. В. Відомча професійна підготовка прикордонників у Республіці Індія
Гупік О. М.Роль декоративно-прикладного мистецтва в становленні сучасної деревообробної справи
Мостіпака Т. П. Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору
Музиченко С. В. Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі
Рогозіна О. В. Науково-дослідницька діяльність як компонент самоосвіти і самореалізації особистості
Сокол М. О.  Експлікація поняття “якість вищої освіти” (зарубіжний досвід)
Ніколаєнко Л. І.  Мультимедійні технології як засіб розвитку музично-творчих здібностей дітей 6-7-річного віку
Охріменко Л. С.  Педагогічне обґрунтування варіативного модуля “Історія українського костюма” для учнів 10–11 класів
Андрєєв А. М.  Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів
Антонюк Д. С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів
Базильчук О. В., Базильчук В. Б. Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах
Бардус І. О. Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
Барканов А. Б.  {Технічне конструювання в агротехнічних коледжах як метод мотивації до вивчення фізики
Безкопильний О. О., Матусевич А. М. Здоров’язбережувальна компетентність як важлива складова професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в основній школі
Білик В. Г.  Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти
Бусленко О. М. Роль навчальної дисципліни “Робота в матеріалі” у фаховій підготовці сучасного вчителя технології
Voitovska O.  Terminology of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education
В’яла О. М., Путров С. Ю. Понятійний апарат формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності
Гевко І. В.  Особливості чинників професійної спрямованості та компетентності учителів технологій
Горбунов Л. В., Звягінцева О. В., Ворфоломєєва В. І. Методологія інтерактивного навчання у вищій школі
Даннік Л. А.  Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців технологічної освіти
Данченко І. О. Діагностика та аналіз рівнів готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: констатувальний етап педагогічного експерименту
Дирда І. А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови
Жигірь В. І.  Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя
Kazishvili Giorgi Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region)
Kravchenko Y. V., Konoval’skaya L. O., Suschenko L. P.  Training future teacher of physical culture at high educational establishments as the priority direction of high physical-cultural education
Кривильова О. А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
Мельниченко Р. К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи
Мосіюк О. О. UX проектування сайтів як основа підготовки спеціалістів web-дизайну
Панченко Л. Ф., Самовілова Н. О. Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень
Рускуліс Л. В. Семінар у методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови
Самборська О. В.  Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів
Соломенко А. О.  Методична система розвитку критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики
Солтик О. О.  Визначення зв’язку між індивідними якостями вчителя фізичної культури і показниками його професійної надійності
Сорочак А. П., Федак С. І. Особливості викладання предмета “Програмне забезпечення інженерних розрахунків” для іноземних студентів з англійською мовою навчання
Стешенко В. В., Стешенко Б. В. Характеристика предметної галузі професійної діяльності сучасного вчителя трудового навчання та технологій
Токарська О. А. Інформатична компетентність учителя як чинник педагогічної творчості
Школа О. В.Навчальна програма узагальнення знань студентів з курсу теоретичної фізики
Любарець В. В. Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців сфери туризму
Воробйова О. П. Нормативно-правове регулювання в галузі вищої освіти: сучасний стан
Карплюк С. О. Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах
Cавенко І. В. (Полтава). Дизайнерська підготовка майбутніх учителів технологій

Залишити відповідь