Випуск 1 (2020)

Автор | 6 Травня, 2020

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 1.

Титул
Зміст
Бусленко О. Методика навчання дизайну
Вєнцева Надія. Державно-громадське управління освітою за часів Центральної Ради
Зеленська Л., Балацинова А. Теоретичні основи застосування контент-аналізу в історико-педагогічних дослідженнях
Котелянець Ю. Діяльність і відношення до світу: проблема інтеграції
Лопатинська І. Чинники, що впливають на характер середовища студентського колективу
Малишевський О. Дослідження генезису поняття “професійна мобільність”
Пилаєва Т. Виникнення та розвиток системи вищої освіти Австралії
Rozman I. Prerequisites and factors of pedagogical biographistics formation
Строгонова Т., Стучинська Н. Аналіз сучасних проблем методики навчання біофізики в медичних ЗВО
Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни
Сухопара І. Емоційна компетентність вчителя в контексті Нової української школи
Яцина С. До проблеми методики проведення інтегрованих уроків літературного читання на основі використання інформаційних технологій
Богданова М., Богданова М. Урок з позакласного читання за новелою О. Генрі «Дари волхвів»
Глазкова І. Навчальний діалог як засіб формування цінностей учнів профільної школи
Гриценко Л., Крицька І., Цина А. Зміст, структура та концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні
Кирилюк С. Методичне забезпечення процесу формування соціальної активності старшокласників у закладах загальної середньої освіти
Магдич Т. Формування мовної особистості учнів ліцею як громадян з розвиненою національномовною свідомістю як лінгводидактична проблема
Мартинюк О. Перспективи використання хмаро-орієнтованого навчального середовища Google classroom для контролю рівня знань учнів з фізики
Шолойко Т. Формування хронологічної компетентності учнів на уроках під час вивчення історії України
Бондаренко І. Технологічна культура в парадигмі політехнічної освіти
Гармаш О., Омельченко С. Структура та зміст тьюторської компетентності майбутніх учителів іноземних мов
Голуб О., Лесик А. Потенціал освітньо-розвивального середовища ЗВО у професійному становленні майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект
Грінченко Т. Використання технологій розвитку критичного мислення у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики
Григор’єва В. Методи розвитку невербальних засобів комунікації студента-хормейстера в класі диригування
Гриценко А. Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій у процесі навчання історії студентів закладів вищої педагогічної освіти
Дудукалова О. Методологічні підходи формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності
Ємельянова Т. Механізм сприйняття просторово-часової інформації в когнітивному просторі особистості
Завидівська О. Результативність упровадження комплементарно-інтегративної здоров’яорієнтованої педагогічної технології навчання майбутніх менеджерів
Zaiets D. Structural components of formation of future bachelors in physical education and sports for coaching activity
Квасниця І. Наукові підходи формування професійної мобільності майбутнього тренера-викладача з виду спорту в закладах вищої освіти
Книш С. Науково-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я
Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей концепції Нової української школи
Kozlov D. Innovative culture of the future manager of the general secondary educational institution: factors for the formation
Kramarenko A. The influence of the bio (eco) ethical activity of a future primary school and practical psychologist on the evaluation of own behavior: the practical orientirs
Красножон О. Комп’ютерна підтримка вивчення теми “Метод найменших квадратів” курсу теорії ймовірностей із елементами математичної статистики
Лапіна М. Формування операційних компонентів професійної компетентності фахівців соціальної сфери
Марусинець М., Іванова В. Становлення британської системи професійного розвитку фахівців дошкільної освіти у системі неперервної освіти
Михайленко Л. Розвиток методичної компетентності вчителя математики як педагогічна проблема
Островська Л. Пунктуаційний аналіз речення як основа формування пунктуаційної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури
Павлюк Л. Трансформація соціально-педагогічного партнерства в підготовці майбутніх учителів
Петруньок Т. Формування в майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії знань про використання сучасних досягнень фізики в будівельній галузі
Плотнікова О. До питання про зміст математичної компетентності майбутніх спеціалістів річкового та морського транспорту
Позднякова В. Формування в майбутніх фахівців морської галузі умінь подолання бар’єрів іншомовного спілкування
Пономаренко О. Проблема оцінки рівнів готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти
Смаковський Ю. Методика формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: аналіз результатів педагогічного експерименту
Степанюк К. Технологічно-проєктувальні уміння магістрів початкової освіти: оновлення змісту професійної підготовки
Сторонська О. Пріоритети державної політики Австрії у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів
Ташкінова О., Марченко І., Корсунська Г. Впровадження елементів дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців із соціальної роботи
Тіщенко О. Міждисциплінарна інтеграція як умова формування міжкультурної компетентності в майбутніх фахівців морської галузі
Турчин А., Кашуба О., Кравчук Т. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі
Ускова А. Огляд літературних джерел з проблем розвитку морально-духовного світогляду майбутніх хореографів: теоретичний аспект
Червонська Л. Значення дисципліни “Теорія і методика викладання класичного танцю” у процесі професійної підготовки студентів-хореографів закладів вищої освіти

Залишити відповідь