Випуск 2 (2021)

Автор | 17 Листопада, 2021

Наукові записки, випуск 2, 2021

 

[Титул]

[Зміст] 5-10

Alieksieieva G., Kravchenko N., Kuzminska O., Horbatiuk L. [Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico] {Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico} 11-27

Voshchevska O. [Correlation of emotional intelligence and leadership qualities of university teachers] {Correlation of emotional intelligence and leadership qualities of university teachers} 28-35

Мицик Г., Пришляк М. [Використання назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах 016.01 – логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] {Using of professional qualification names in educational and professional programs 016.01 – speech therapy of the first (bachelor’s) higher education level} 36-49

Попова А. [Роль професійних організацій у системі фахового розвитку соціальних працівників: досвід Канади] {The role of professional organizations in the system of social workers professional development: the experience of Canada} 50-62

Чурсанова М., Гарєєва Ф., Савченко Д. [Досвід використання технологій дистанційного навчання в освітньому просторі Європи під час пандемії Covid-19] {Application of distance learning technologies in the educational space of Europe: experience of the education organization during the Covid-19 pandemic} 63-74

Кордонець В., Назаренко М., Папка С., Малій П. [Психолого-педагогічні особливості розвитку комунікативної компетентності у дітей із оcобливими освітніми потребами] {Psychological and pedagogical peculiarities of the development of communicative competence of children with special educational needs} 75-81

Maliy N., Dyachenko L. [The peculiarities of using innovative methods of psychological and pedagogical diagnosis of children with disabilities] {The peculiarities of using innovative methods of psychological and pedagogical diagnosis of children with disabilities} 82-88

Попова О., Лесик А. [Виховний потенціал уроків читання для формування толерантності молодших школярів] {Educational potential of reading lessons for formation of junior schoolchildren tolerance} 89-96

Сухопара І. [Потенціал гри в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання] {Potential of game in the development of emotional intelligence of young schoolchildren in reading lessons} 97-107

Волинець Т. [Теоретико-методичні підходи до вивчення фізики учнями основної школи засобами мобільних та дистанційних технологій] {Theoretical and methodological approaches to physics study by primary school pupils by means of mobile and remote technologies} 108-114

Грицюк О., Черненко В., Ляшенко В., Кирилаха Н. [Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови] {Soft skills development in computing lessons in secondary school} 115-122

Трифонова О. [Особливості формування дослідно-експериментальної компетентності учнів у білінгвальному освітньому середовищі] {Features of the formation of research and experimental competence of students in a bilingual educational environment} 123-133

Shevchenko M. [The peculiarities of using inovative methods on the lessons of the english language in high school] {The peculiarities of using inovative methods on the lessons of the english language in high school} 134-140

Ачкан В., Власенко К., Лов’янова І., Волков С. [Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики] {Formation of readiness of would-be teachers majoring in mathematics for innovative pedagogical activity in the process of the first pedagogical internship} 141-149

Барканов А. [Методика формування інтегрованих знань в системі професійно орієнтованого навчання з фізики] {Formation of integrated knowledge in the system of professionally oriented teaching in physics} 150-158

Бєлова М., Карташова С. [До питання формування професійних компетентностей при вивчанні курсу вищої та прикладної математики] {Professional competencies formation in the study of higher and applied mathematics discipline} 159-167

Богданов І., Сичікова Я., Бардус І. [Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності] {Conceptual principles of training future specialists in the field of nanomaterials for productive professional activity} 167-176

Болілий В., Суховірська Л., Лунгол О. [Операційний центр безпеки як послуга на основі SIEM] {Security operations center as a service based on SIEM} 177-186

Вагіна Н., Коваленко В., Онуфрієнко О. [Студентоцентрованість комп’ютерної підтримки навчання комплексного аналізу майбутніх учителів математики] {Student-centered orientation of computer support for the complex analysis course for future mathematics teachers} 187-202

Головін М., Головіна Н. [Навчальний приклад маскування інформації в акустичному сигналі] {Educational example of information masking in the acoustic signal} 203-210

Григор’єва В. [Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти] {The content of choral-conducting training of future music art teachers in pedagogical institutions of higher education} 211-217

Грона Н. [Гнучкі уміння (SOFT SKILLS) у курсі вивчення методики навчання української мови: зміст, формування, детермінація] {Flexible skills in the course of studying the methodology of teaching the Ukrainian language: contents, formation, determination} 218-226

Жигірь В., Горбатюк Л., Забєліна Ю. [Професійна підготовка майбутніх мобільних кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти як наукова проблема] {Professional training of future mobile qualified workers in professional (professional and technical) education institutions as a scientific issue} 227-238

Коваль Л. [Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект] {Value guidelines of vocational education: methodological aspect} 239-246

Кравченко Л., Кравченко Н. [Шляхи формування STEM – компетентностей здобувачів природничої освіти] {Ways of forming STEM – competencies of natural education applicants} 247-254

Красножон О., Мацюк В. [Комп’ютерно-орієнтовані елементи навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики] {Computer-oriented elements of teaching mathematical disciplines of future mathematics teachers} 255-262

Панкевич С. [Сучасне навчальне обладнання з електрики як засіб формування фахової компетентності з фізики] {Modern educational equipment in electricity as a means of formation professional competence in physics} 263-271

Подласов С., Матвійчук О. [Засоби і методика online навчання фізики в технічному університеті] {Applications and methodics of online physics learning in technical university} 272-280

Ryzhkova S. [The peculiarities of using texts in teaching of practice of oral and written speaking for the developmnent of communicative skills of students] {The peculiarities of using texts in teaching of practice of oral and written speaking for the developmnent of communicative skills of students} 281-287

Saienko Y., Vysochan L., Pletenicka L. [Future primary school teachers preparation for ecological upbringing of students as a pedagogical problem of today] {Future primary school teachers preparation for ecological upbringing of students as a pedagogical problem of today} 288-296

Тернавська Л., Келембет Р. [Pеалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи студентів немовних закладів вищої освіти] {Implementation of individual approach in the process of students’ independent work at non-language institutions of higher education} 297-304

Тіщенко О. [Розвиток іншомовної комунікативної компетентності в процесі підготовки майбутніх судноводіїв] {Development of foreign language communicative competence in process of future navigators’ education} 305-312

Точиліна Т., Точилін А., Філіппенко І. [Сучасні підходи до створення підручника з медичної та біологічної фізики для студентів медичного університету] {Modern approaches to the creation of a textbook on medical and biological physics for medical university students} 313-320

Турчин А., Цар І. [Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови] {Coaching as a form of active learning in foreign language classes} 321-329

Шишкін Г. [Цифрові технології у формуванні моделей перехідних процесів в індуктивності та ємності] {Digital technologies in the formation of models of transients in inductance and capacitance} 330-340

Школа О. [Системно-діяльнісний підхід у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті] {System approach in teaching of theoretical physics in pedagogical university} 341-349

Шут М., Благодаренко Л., Січкар Т. [Інноваційний потенціал наукових досліджень на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики] {Innovative potential of scientific research on the basis of pedagogical universities in the educational process of physics} 350-357

 

Залишити відповідь